Студиски програми

Монетарна анализа


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 517 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Ѓорѓи Гоцков

Предметот Монетарна анализа ги обработува концептите, елементите и моделите на анализа на монетарните движења во економиите.Посебен акцент се става на поврзаностите помеѓу макроекономските сметки и на анализата на креирањето на монетарните агрегати во Република Македонија.  

Клучни зборови: монетарни сметки, понуда на пари, побарувачка на пари, макроекономски сметки, монетарни агрегати

 

СОДРЖИНА

 • Опфат и рамка на монетарната анализа
 • Основни елементи на монетарна анализа                                                                                                                                                    
 • Монетарна статистика/сметки
 • Поврзаности помеѓу макроекономските сметки
 • Креирање на монетарните агрегати
 • Дерерминанти на понудата и побарувачката на пари
 • Модели на монетарна анализа
 • Монетарната анализа во Република Македонија

 

ЛИТЕРАТУРА:

Основна:

 • Ѓорѓи Гоцков, Интегрирани макроекономски сметки и случајот на Република Македонија, Скопје, Економски факултет, 2011
 • Љубе Трпески, Монетарна економија, Скопје, Економски факултет, 2009
 • Ѓорѓи Гоцков, Методологија за следење и анализа на финансиските текови во Република Македонија, Скопје, Економски факултет, 2009
 • Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Prentice Hall, 2012      

Дополнителна:

 • Горан Петрески, Mонетарна политика, теорија и искуство на Македонија, Коста Абраш АД Охрид, 2005
 • Анета Наумовскa-Крстевска, Трансмисиониот механизам на монетарната политика и ефикасноста на банкарскиот систем – со посебен осврт на Република Македонија, НБРМ, 2000
 • Leo de Haan, Анета Наумовска, Marga Peeters, МАКМОДЕЛ – макро-економетриски модел на Република Македонија, НБРМ, 2001
 • Lukas D. Papademos, Jurgen Stark, Enhancing Monetary Analysis, ЕЦБ, 2010
 • Hans-Joachim Klockers, Caroline Willeke Monetary Analysis: Tools and Application, ЕЦБ, 2001

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни за:

 • Анализирање на движењата и промените во понудата и побарувачката на пари
 • Разбирање на начинот на монетарно планирање кое го применуваат централните банки     
 • Осознавање и анализирање на трансмисиониот механизам на монетарната политика
 • Познавање и примена на современите методи и техники на монетарната анализа
 • Разбирање на методолошките основи за изготвување на монетарните сметки