Студиски програми

Финансии на корпорации


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 518 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Сашо Арсов

Ова претставува напреден курс по финансиски менаџмент, кој на студентите им дава можност да го иновираат и подигнат нивото на своите познавања од оваа област. Студентите се стекнуваат со подлабоки познавања во областите на: релацијата ризик-принос и портфолио менаџмент, дивидендна политика, спојувања и преземања, последиците од управувањето со меѓународната финансиска изложеност на компанијата, итн. Се очекува студентите да добијат употребливи и апликативно знаења кои ќе им овозможат да дадат поголем сопствен придонес кон успехот на нивните компании и во останатите професионални ангажмани.

Клучни зборови: финансии, управување, корпорација, ризик, деривативи, хартии од вредност, капитал.

 

СОДРЖИНА

 1. Целта на компанијата и проблемот на застапување.
 2. Dolgoro~no finansisko odlu~uvawe
 3. Emisija i vrednuvawe na hartii od vrednost
 4. Ризик, принос и portfolio menaxment
 5. Finansiski derivativi i upravuvawe so rizikot
 6. Obrten kapital i kratkoro~no finansirawe
 7. Tro{ok i struktura na kapitalot
 8. Dividendna politika
 9. Spojuvawa, prezemawa i drugi oblici na prestrukturirawe
 10. Me|unaroden finansiski menaxment

 

ЛИТЕРАТУРА

Основна:

 • S. ROS, R. VESTERFILD, X. XAF, Korporativ­ni finansii, Magor, prevod na osmoto izdanie, 2010
 • BRIGHAM, Eugene F., Phillip R. DAVES, Intermediate Financial Management, 9th edition, South-Western Thomson Learning, 2007
 • Одбрани статии од списанија

Дополнителна:

 • ELALI, W., T. TRAINOR, Advanced Corporate Finance, Pearson Addison Wesley, 2009

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

По завршувањето на предметот финансии на корпорации, студентите би требало да бидат оспособени да го препознаваат влијанието на различните финансиски одлуки врз остварувањето на целите на компанијата, како и да го изберат најдобриот микс на одлуки за да се оптимализира тоа влијание.

Конкретно, по комплетирањето на овој предмет, студентите треба да умеат да:

 1. Да ја разбираат релацијата ризик-принос, како и да ги употребуваат тие сознанија во анализирањето на одлуките на менаџментот, вклучувајѓи ја и оптимализацијата на портфолијата.
 2. Да ги вреднуваат и да вршат пресметка на приносите кај долгорочните хартии од вредност.
 3. Да ја анализираат дивидендната политика на компанијата и да ги проценуваат нејзините импликации врз остварувањето на целите на финансискиот менаџмент и компанијата во целина.
 4. Да ги анализираат и оценуваат ефектите од спојувањата, преземањата и останатите активности на полето на преструктурирањето на компаниите.
 5. Да умеат да извршат избор на најсоодветните финансиски деривативи за управување со ризикот на компанијата.
 6. Да ги познаваат и да ги интерпретираат специфичните проблеми на управувањето со финансиите на компанијата на меѓународен план.