Студиски програми

Портфолио менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 5193 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Владимир Филиповски

Предметот Портфолио менаџмент ги опфаќа теоретските основи и апликативните аспекти на професионалното управување со портфолија на финансиски средства (имоти). Во теоретскиот дел се опфатени самата портфолио теорија, моделирање на ставот на инвеститорите кон ризикот, моделот за вреднување на капиталските имоти (CAPM), индексните модели, бихејвиорално инвестирање; додека во делот за деривативните инструменти, објаснет е принципот на отсуство на арбитража како основа за вреднување на опциите и фјучерсите. Во апликативниот дел, опфатени се: вреднување на акциите (влијанието на макроекономските и секторските фактори), обврзниците (каматен и кредитен ризик); потоа, фазите на процесот на портфолио менаџмент: избор на инвестициски цели и инвестициски политики, спроведување на инвестициски стратегии, употребата на деривативните инструменти за хеџирање на портофлио ризикот, мерење на перформансите на портфолио менаџментот и  утврдување на потребите за реструктурирање на управуваните портфолија.

Клучни зборови: портфолио менаџмент, портфолио теорија, акции, обврзници, опции, фјучерси, инвестициски цели, стратегии на инвестирање, САРМ, диверсификација на ризик, систематски ризик, несистематски ризик, каматен ризик.

 

СОДРЖИНА

 

  • Портфолио менаџментот како процес: цели, ограничувања, политики.
  • Управување со портфолија на индивидуални финансиски инвеститори.
  • Управување со портфолија на институционални финансиски инвеститори.
  • Модели на пазарот на капитал и вреднувањето на финансиските имоти.
  • Бихејвиорални аспекти на инвестирањето во финансиски имоти.
  • Стратегии на управување со портфолија на акции.
  • Стратегии на управување со портфолија на обврзници.
  • Деривативните финансиски инструменти во портфолио менаџментот.
  • Евалуација на перформансите на портфолио менаџментот: мерила, атрибуција и стандарди на презентација.

 

ЛИТЕРАТУРА

Основна:

1. Elton E. J., Gruber M.J., Brown S. J., Goetzmann., (2007), Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Reilly F. K., Brown K. C., (2006), Investment Analysis and Portfolio Management, 8th Edition, Thomson South-Western.

Дополнителна:
Најнови материјали употребени во одделните презентации подготвени од страна на студентите и одобрени од страна на професорот.

1. Strong R. A., (2006), Portfolio Construction, Management & Protection, 4th Edition, Thomson South-Western.

2. Maginn J. L., Tuttle D. L., McLeavey D. W., Pinto J. E., (2007), Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc.

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

По завршувањето на наставата студентите треба:

1. да се запознаат со структурата на процесот на професионален портфолио менаџмент,

2. да ги познаваат специфичностите на целите, инвестиционите политики и ограничувањата кај индивидуалните и институционалните инвеститори,

3. да ги познаваат главните типови на стратегии за управување со портфолија на акции

4. да ги познаваат главните типови на стратегии за управување со портфолија на инструменти со фиксен доход (обврзници)

5. да знаат да ги мерат и декомпонираат остварените перформанси на портфолио менаџментот

6. да ги запознаат основните бихејвиорални  аспекти на инвестирањето на пазарите на капитал