Студиски програми

Банкарство


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 320 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 4 40 8,00
Предавачи
Ѓорѓи Гоцков