Студиски програми

Јавни финансии I


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 230 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 2 40 8,00
Предавачи
Михаил Петковски