Студиски програми

Монетарна економија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
FIN 220 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 2 40 8,00
Предавачи
Горан Петревски