Студиски програми

Јавни финансии II


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 511 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Михаил Петковски