Студиски програми

Корпоративно финансиско известување


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ACC 330 Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 1 40 8,00
Предавачи
Атанаско Атанасовски