Студиски програми

Стратегиско сметководство на менаџментот


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ACC 512 Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 3 40 7,00
Предавачи
Марина Трпеска