Студиски програми

Екстерно известување


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ACC 511 Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 1 40 7,00
Предавачи
Атанаско Атанасовски

Опис

Основи на екстерното известување, сметководство на средствата, сметководство на наеми, сметководство на пензиите, сметководство на обврски и капитал, пренос на загубите од претходното работење на минати и идни периоди и одложен данок на добивка, сметководствени измени и исправка на грешките, основни показатели за екстерно известување, консолидирани финансиски извештаи

Содржина

 • Основни показатели за екстерно известување
 • Сметководствени измени и исправка на грешките
 • Пренос на загубите од претходното работење на минати и идни периоди и одложен данок на добивка
 • Сметководство на обврски и капитал
 • Сметководство на пензиите
 • Сметководство на наеми
 • Основи на екстерното известување
 • Консолидирани финансиски извештаи
 • Сметководство на средствата

Литература

 • Kieso and Weygandt: Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, New York, 1998
 • Cashin, J., Feldman, S., Lerner, J. and B. Englard: Finansisko racunovodstvo, Faber & Zgombic plus, Zagreb 1996
 • Englard, B.: Finansisko racunovodstvo II, Faber & Zgombic plus, Zagreb 1996
 • Wiseman, Josip A. and James A. Aashes: Finansisko Racunovodstvo III, Faber & Zgombic plus, Zagreb 1996
 • Русевски, Трајко: Финансиско сметководство - средно ниво, Скопје, авторизирани белешки, отчукан материјал, 2001
 • Меѓународни сметководствени стандарди, превод на македонски, 2000

Цели

 • Со оваа програма студентите да се подготват за успешно вклучување во комерцијалното, јавното сметководство, односно ревизијата и при тоа да градат кариера во оваа професија како овластени јавни сметководители
 • Студентите од студиумот сметководство и ревизија да ги спознаат принципите, основите, правилата и стандардите на кои се темели сметководството во фирмите а кое е пред се наменето за екстерни корисници
 • Во своето образование да се запознаат со процесот на анализа, евиденција, систематизација, "пакување и дистрибуција" на финансиските информации кои се производ на сметководството
 • Меѓу значајните цели е изготвувањето на финансиски извештаи како за даночни цели
 • По завршувањето на студиите како идни членови на менаџерскиот тим да бидат лидери при решавање сметководствено-финансиските проблеми на фирмата