Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ACC UKIM Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 40 2,00
Предавачи