Студиски програми

Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии)


Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5991 Мултиваријационa анализа 40 9,00
СТМ 5992 Теоретска економетрија 40 9,00
СТМ 5993 Математичка статистика 40 9,00
СТМ 1 СТМ-Изборен предмет 1 40 7,00

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5995 Анализа на временски серии 40 9,00
СТМ 5996 Напредна економетрија 40 9,00
СТМ 5998 Симулациони методи 40 8,00
СТМ 2 СТМ-Изборен предмет 2 40 7,00

Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999 Финансиска економетрија 40 9,00
СТМ 5994 Компјутерска статистика 40 8,00
СТМ 5997 Статистичка контрола на квалитетот 40 9,00 Весна Буцевска
СТМ 3 СТМ-Изборен предмет 3 40 7,00

Семестар   4
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ-М СТМ-Магистерски труд 80 30,00

Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999.1 Демографски методи 40 8,00
СТМ 5999.5 Маркетинг истражување 40 7,00 Николина Паламидовска-Стерјадовска
СТМ 5999.6 Банкарски менаџмент 40 9,00 Горан Петревски
СТМ 5999.3 Избрани проблеми од микро и макроекономија 40 7,00
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
СТМ 5999.2 Финансиски менаџмент 40 7,00
СТМ 5999.4 Анализа на надворешна трговија 40 7,00 Билјана Секуловска-Габер