Студиски програми

Мултиваријационa анализа


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5991 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 1 40 9,00
Предавачи