Студиски програми

Избрани проблеми од микро и макроекономија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
СТМ 5999.3 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи