Студиски програми

Анализа на временски серии


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5995 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 2 40 9,00
Предавачи