Студиски програми

Компјутерска статистика


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 5994 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 3 40 8,00
Предавачи