Студиски програми

СТМ-Изборен предмет 1


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 1 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 1 40 7,00
Предавачи