Студиски програми

СТМ-Изборен предмет 2


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 2 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 2 40 7,00
Предавачи