Студиски програми

СТМ-Изборен предмет 3


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
СТМ 3 Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) 3 40 7,00
Предавачи