Студиски програми

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
SHR 510 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 1 175 7,00
Предавачи
Љупчо Ефтимов

10.

Компетенции (оспособен за):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 1. го објаснат значењето и неопходноста на стратегискиот менаџмент во работење на денешните современи компании
 2. ја поврзат функцијата на менаџмент на човечки ресурси со стратегиските цели на организацијата
 3. да бидат способни да имплементираат соодветен модел на стратегиски менаџмент на човечки ресурси.

11.

Содржина на предметот:

 • Разликата помеѓу менаџментот на човечки ресурси и стратегиски менаџмент на човечки ресурси
 • Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
 • Анализа на работата
 • Планирање на човечки ресурси
 • Регрутација на човечки ресурси
 • Селекција на човечки ресурси
 • Обука и развој на човечки ресурси
 • Оценување на перформансите на човечките ресурси
 • Плаќање на човечките ресурси
 • Развој и управување со кариерата
 • Управување со стресни состојби во организацијата
 • Поврзување на најважните МЧР функции и активности со стратегијата на компанијата со помош на Balanced Scorecard

12.

Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на проектна задача, истражување.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+120  = 175 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Бојаџиоски, Д.,

Ефтимов, Љ.,

Менаџмент на човечки ресурси

Економски факултет-Скопје

2009

2.

Armstrong M.

Strategic Human Resource Management: A Guide to Action, 3rd edition,

Kogan Page, London, U.K.,

2008

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Schuler, R.S.;

Jackson, E.S.

Strategic Human Resource Management, 2nd edition,

Blackwell Publishing, Oxford, U.K.,

2007

2.

Матис Л.Р.;

Џексон, Х.Џ.

Управување со човечки ресурси, 12 издание (превод на македонски јазик),

Магор –Скопје,

2010