Студиски програми

Организациско однесување


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MGT 518 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 2 175 7,00
Предавачи
Љубомир Дракулевски

Опис

Индивидуални процеси во организациите, меѓучовечки процеси на перформансата на организациите, организациони процеси и карактеристики, интегрирање на поединците, групите и организациите.

Содржина

 • Организациони процеси и карактеристики
 • Индивидуални процеси во организациите
 • Подобрување на перформансата на организациите
 • Меѓучовечки процеси во организациите
 • Интегрирање на поединците, групите и организациите
 • Вовед

Литература

 • Moorhead, Gregory and Ricky W. Griffin: Organizational Behaviour, Houghton Mifflin Company, Boston, (2003)
 • Ljubomir Drakulevski: Leadership – A basis for effective strategic management, Faculty of Economics-Skopje, (1999)
 • Angelo Kinicki, Robert Kreitner: Organizational Behavior, key conncepts, skills & best practices, McGraw-Hill, Irwin, New York, (2006)

Цели

 • Знаат како се распоредува моќта во организацијата, зошто постојат и како треба да се организираат политичките процеси во неа
 • Разберат зошто во теоријата има различни концепти за однесувањето на лу»ето во организацијата и зошто треба да се реазвива етичко однесување во организацијата
 • Знаат да го одредат местото на луѓето во организационата структура
 • Го почитуваат и развиваат лидерството како многу значајна димензија на менаџерската професија и да станат вистински лидери за поединците и групите во организацијата
 • Го поддржуваат и разбираат етичкото однесување на работните места и во меѓусебното комуницирање на лу»ето како предуслов за зголемување на задоволството од работата и намалување на стресот
 • Ја разберат и стимулираат мотивацијата во работата
 • Разберат зошто е важна организациската култура и нејзиното постојано унапредување
 • Сфатат зошто акцпетирањето на организационите промени и организацискиот развој се единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови