Студиски програми

Менаџмент на промени


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MGT520 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 175 7,00
Предавачи
Леонид Наков

10.

Компетенции (оспособен за):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 1. Подготвуваат менаџерски одлуки за моментот, природата и длабочината на потребата од промени во организацијата;
 2. Ги препознаат и управуваат со поттикнувачите кон и спротивставувачите на промените на индивидуално, групно/тимско и организациско ниво;
 3. Развијат менаџерски вештини и способности за секоја фаза на процесот на управување со промените;
 4. Ги разберат основните разлики помеѓу еволутивните и револутивните пристапи на управување со организациските промени;
 5. Ја осознаваат различната употреба на стратегиите и тактиките за управување со промените, според фазата на животниот циклус и односот со екстерното окружување;
 6. Ја совладаат употребата на информационите технологии и општествената одговорност во управувањето со промените;
 7. Ја согледаат меѓусебната поврзаност и взаемна условеност на управувањето со промените и организацискиот развој

11.

Содржина на предметот:

 • Природа на управувањето со промените
 • Концепт, процес и пристапи на управување со промените                                                                                                                                                      
 • Индивидуални, групни/тимски, организациски и стратегиски промени
 • Поттикнувачи и спротивставувачи на управувањето со промените
 • Стратегии и тактики на управување со промените
 • Информационите технологии и општествената одговорност при управување со промените
 • Култура, политика и лидерство на промени во организациите
 • Корпоративно управување со промените
 • Управувањето со промените и организацискиот развој

12.

Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на проектна задача, истражување.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+120  = 175часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Graetz F., Rimmer M., Lawrence Ann & Aaron Smith

Managing Organisational Change,

Wiley & Sons Ltd., Sydney,

2006

2.

Leban Bill, Andy Klein & Rownald Stone

Managing Organizational Change,

Wiley & Sons Publishing Inc., New York,

2006

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Cameron Esther & Mike Green

Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational Change,

Kogan Page Publ., London,

2004

2.

Burke, W. Warner:

Organizational Change: Theory and Practice,

Sage Publishing, London

2002