Студиски програми

Деловна етика


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR570 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 200 8,00
Предавачи
Леонид Наков

10.

Celi na predmetnata programa (kompetencii):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1. Ги осознаат етичките теории и пристапи, критички да се оспособат за подготвување и донесување на етични деловни одлуки,

2.  Ги откријат бројните етички дилеми со кои се судрува менаџментот во деловното одлучување,

3. Се оспособат за анализа на степенот на етичност на бизнис субјектите, низ примена на меѓународните стандарди на бизнис етиката

4. Ги разграничуваат менаџерската од деловната етика, особено во различните фази на процесот на управување со етичкото однесување

5. Ги разберат кодексот на етика и етичките стандарди, со цел нивно јасно разграничување од легислативната рамка на процесот на одлучување,

6.  Ги идентификуваат обврските на менаџерите и на фирмите во однос на нивната општествена одговорност, според прифатениот концепт на таа одговорност,

7. Ги идентификуваат современите етични перспективи во деловното однесување.

11.

Sodr`ina na predmetnata programa:

  1. Карактер на деловната етика
  2. Етичко однесување
  3. Менаџирање со етичкото однесување
  4. Содржина на етичките промени во менаџментот
  5. Етиката и опшествената одговорност
  6. Кодекс на етика
  7. Перспективи на деловната етика

12.

Metodi na u~ewe:

Интерактивни предавања со презентации, квизови, филмови, подржани со LCD, Power Point, проектни задачи – презентации на примери од практиката, изработка на емпириски анализи за степенот на бизнис етичност на организации , анализа на студии на случаи за кодекси на етика на конкретни бизнис субјекти, консултативна настава

13.

Vkupen raspolo`liv fond na vreme

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови

14.

Raspredelba na raspolo`livo vreme

40+15+145=200 часови

15.

Formi na nastavnite aktivnosti

15.1.

Predavawa-teoretska nastava

40 ~asovi

15.2.

Ve`bi (laboratoriski, auditoriski), seminari, timska rabota

15 ~asovi

16.

Drugi formi na aktivnosti

16.1.

Proektni zada~i

30 ~asovi

16.2.

Samostojni zada~i

40 ~asovi

16.3.

Doma{no u~ewe

75 ~asovi

17.

Na~in na ocenuvawe 70+20+10=100 бодови

17.1.

Testovi

70 bodovi

17.2.

Seminarska rabota/proekt (prezentacija:pismena i usna)

20 bodovi

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Kriteriumi za ocenuvawe (bodovi/ocenka)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Uslov za potpis i polagawe na zavr{en ispit

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Jazik na koj se izveduva nastavata

Македонски или англиски јазик

21.

Metod na sledewe na kvalitetot na nastavata

Интерна евалуација и анкета

22.

LITERATURA

22.1.

Zadol`itelna literature

Red.broj

Avtor

Naslov

Izdava~

Godina

1.

Леонид Наков, Олгица Блажеска

Деловна етика (Авторизирана скрипта)

Економски Факултет - Скопје

2010

2.

Леонид Наков

Бизнис етика (учебник во постапка на издавање)

Економски Факултет - Скопје

2013

3.

Jennings M. Marianne

Business Ethics: Case Studies and Selected Readings

South-Western Cengage Learning

2012

4.

Ferrell O.C., Friedrich John & Ferrell O.B

Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases

Wiley & Sons Publishing Inc., New York

2012

22.2.

Dopolnitelna literature

Red.broj

Avtor

Naslov

Izdava~

Godina

1.

Chandler David & Werther William

Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment

Sage Publications, New York

2010

2.

Hartman Laura & Joseph Des Jardins

Business Ethics: Decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility

Irwin-McGraw-Hill, Los Angeles

2010

3.

Weiss W. Joseph

Business Ethics: A Shareholder and Issue Management Approach

South-Western Cengage Learning

2008