Студиски програми

Менаџмент на знаење


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR 550 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 200 8,00
Предавачи
Никола Левков

10.

Компетенции (оспособен за):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 1. Да ја разберат улогата на знаењето и учењето како основа за развој на сопствените организации
 2. Да ги разберат методите за унапредување на човечкиот капитал во компаниите како основа за развој на иновативноста во бизнис работењето
 3. Да ја разберат улогата на знаењето и доживотното учење во унапредувањето на персоналниот развој
 4. Да ги разберат фазите низ кои поминува циклусот на менаџмент на знаење – собирање, екстракција, складирање, кодификација,  и имплементација на знаење
 5. Да бидат во можност да развијат соодветна организациска инфраструктура која ќе го подржи циклусот на менаџмент на знаење и ќе го стимулира организациското учење

11.

Содржина на предметот:

 • Економија базирана на знаење
 • Прогресија на податокот, информацијата, знаењето и мудроста
 • Циклусот на менаџмент на знаење
 • Улогата на организациското учење
 • Адаптивно, генеративно и трансформативно учење
 • Развој на инфраструктура на организација базирана на знаење
 • Стратегија на менаџмент на знаење и мерење на придобивките од менаџмент на знаење
 • Релацијата помеѓу организација базирана на знаење и организација која учи
 • Развој на интелектуалниот капитал и стимулирање на иновативноста во работењето
 • Идни предизвици во доменот на менаџмент на знаење

12.

Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на проектна задача, истражување.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+145  = 200 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

75 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Kimiz Dalkir, Jay Liebowitz

 

 

Knowledge management In theory and practice

The MIT Press; second edition edition

2011

2.

Elias M Awad and Hassan Ghaziri

Knowledge Management: Updated 2nd Edition

 

International Technology Group, LTD; 2nd edition (2010)

2010

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Nilmini Wickramasinghe and Dag von Lubitz

Knowledge – based enterprise: Theories and Fundamentals

Idea Group Publishing

2007

2.

Mark Easterby-Smith and Marjorie A. Lyles

 

Handbook of organizational learning and knowledge management

Wiley

2011