Студиски програми

Менаџмент на перформанси


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
SHR 540 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 2 200 8,00
Предавачи
Љупчо Ефтимов

10.

Компетенции (оспособен за):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

 • Да демонстрираат критичка свесност за најновите истражувања од областа на управувањето на перформансите
 • Да ги идентификуваат користите од управувањето на организациските перформанси за вработените, менаџерите и за самата организација
 • Да ги преведат организациските стратегии во конкретни индикатори за мерење на организациските перформанси
 • Да дизајнираат ефикасен систем за управување на организациските перформанси и да ги утврдат чекорите за негово успешно имплементирање
 • Да креираат и да ги поврзат системите за управувањето со перформансите со платите и наградите на вработените
 • Да изнајдат практични решенија и да иницираат соодветни мерки за унапредување на организациските перформанси

11.

Содржина на предметот:

 1. Концептот на мерење на организациските перформанси
 2. Погледот на организациските перформанси низ призмата на различните деловни функции
 3. Современото наспроти традиционалното следење на организациските перформанси
 4. Управување на организациските перформанси
 5. Системи за управување на организациските перформанси
 6. Доминантни концепти за управување на организациските перформанси во практиката
 7. Поврзување на перформансите со платите и наградите на вработените.
 8. Награди и бенефиции за посебни категории на вработени (извршни директори и членови на управен и надзорен одбор - менаџерски договори, научници и талентирани вработени, комерцијалисти, вработени во високотехнолошки и интернет фирми)  

12.

Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на проектна задача, истражување.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+145  = 200 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

75 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ефтимов Љупчо

Управување со перформанси,

 учебно помагало

Економски факултет-Скопје

2013

2.

Bourne, M., Bourne, P.

Handbook of Corporate

Perofrmance management

John Wiley and Sons, Ltd. U.K.,

2011

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Milkovich, T., George;

Newman, M. Jerry;

Plaće i modeli nagrađivanja

Masmedia, Zagreb

2006

2.

 

Neely, A.D.,

Business Performance Measurement: Theory and Practice

Cambridge University Press, Cambridge

2002