Студиски програми

Меѓународен менаџмент на човечки ресурси


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
SHR 520 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 3 175 7,00
Предавачи
Стојан Дебарлиев

10.

Компетенции (оспособен за):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

 • ги идентификуваат основните разлики помеѓу управувањето на човечките ресурси во национални и меѓународни рамки
 • ги запознаат основните карактеристики на меѓународните МЧР практики во Европа, Азија, САД и земјите во развој
 • ги применуваат основните МЧР функции во меѓународното работење
 • се запознаат со улогата на МЧР одделот при спојувања и аквизиции на меѓународните компании

11.

Содржина на предметот:

 • Меѓународниот бизнис и меѓународниот менаџмент на човечки ресурси
 • Разликите во организациска структура, култура и дизајн на меѓународните компании
 • Компаративна анализа на меѓународните МЧР практики (МЧР во Европа, Азија, САД и во земјите во развој)
 • Меѓународно планирање, регрутирање и селекција на човечките ресурси
 • Формирање на меѓународни тимови, обука и  репатрација на човечките ресурси
 • Оценување на работата на меѓународните тимови и нивно соодветно наградување
 • Управување со кариерата на човечките ресурси во меѓународен контекст
 • Улогата на МЧР одделот при меѓународните мерџери и аквизиции

12.

Методи на учење: Интерактивни предавања со видео презентации, тимска работа, проектирање на едукативни филмови, гостин на предавања, студии на случај, изработка на проектна задача, истражување.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+120  = 175 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

Briscoe, D.R.; Schuler, R.S.; Claus, L.

International Human Resource Management: Policy and Practice for Multinational Enterprises (Global HRM), 3rd edition

Routledge, New York,

2009

2.

 

 

 

Monir H. Tayeb

International Human Resource Management A Multinational Company Perspective,

Oxford University Press, Oxford, UK.

2005

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

Scullion, H.; Linehan, M.

International Human Resource Management:A critical Text (Managemet, Work and Organisations)

Palgrave Macmillan

2005

2.

McCourt, Willy,

Eldridge, Derek

Global Human Resource Management: Managing People Developing and Transitional Countries

Edward Elgar Pub, U.K.

2004