Студиски програми

Менаџмент на мал бизнис


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MGT 515 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 175 7,00
Предавачи
Александра Јанеска-Илиев

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

      По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентот треба да биде способен:

1.    Да ги објасни глобалните промени во малиот бизнис во економијата на САД, Велика Британија, Европската унија и Македонија низ економски индикатори,

2.    Да ги идентификува предностите и слабостите на различните начини на започнување со сопствен бизнис,

3.    Да примени соодветна методологија за изработка на ефективен и успешен  бизнис план на малото претпријатие,

4.    Да биде способен да ги утврди специфичности во примената на  општествената одговорност и етика во малиот бизнис,

5.    Да разликува мал бизнис со и без претприемничка иницијатива.

11.

Содржина на предметната програма:

 1. Глобални промени во малиот бизнис       
 2. Можни форми на сопствеништво  мало претпријатие
 3. Приоди на започнување со сопствен бизнис
 4. Фамилијарен бизнис
 5. Франшиза                                                                 
 6. Планирање во мало претпријатие
 7. Изработка на ефективен бизнис план
 8. Успеси и неуспеси на малиот бизнис       
 9. Општествена одговорност, етика и малите претпријатија
 10. Жени претприемачи                       
 11. Етнички бизниси    

12.

Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+120  = 175 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

60 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Бобек Шуклев

Менаџмент на мал бизнис, 5и

Економски факултет -Скопје

2011

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Thomas W.Zimmerer, Norman M.Scarborough

 

  Essentials of entrepreneurship and small business management, Fourth edition

Pearson  Prentice Hall,Inc., Upper Saddle River,

 1.