Студиски програми

Меѓународен менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MGT 517 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 175 7,00
Предавачи
Љубомир Дракулевски

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  1. Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на фирмите;
  2. Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис;
  3. Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент;
  4. Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис;
  5. Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари.

11.

Содржина на предметната програма:

  1. Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
  2. Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
  3. Меѓународни аспекти на деловните функции

12.

Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+120  = 175 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Љубомир Дракулевски и Бобек Шуклев

 

Меѓународен менаџмент

Економски факултет -Скопје, Скопје

2013

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Charles W.L. Hill

 

 International Business: Competing in the Global Marketplace

McGraw-Hill, New York

  1.  

 

2.

W. R Griffin and W. M.. Pustay

 

  International Business – A Managerial Perspective, Third Ed.

Prentice Hall, New Jersey

  1.