Студиски програми

Стратегиски менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR 590 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 200 8,00
Предавачи
Љубомир Дракулевски

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 1. Да се научат да размислуваат критички за прашањата и проблемите кои се поврзани со изборот на стратегијата во турбулентно и динамично окружување;
 2. Да ги разберат теориите и концептите за стратегиски менаџмент;
 3. Да го совладаат речникот сврзан со стратегискиот менаџмент;
 4. Да ги интегрираат добиените знаења од одделните функциски менаџменти;
 5. Да развијат аналитички и комуникациски способности, како и способности за тимска работа.

11.

Содржина на предметната програма:

 1. Карактерот на стратегискиот менаџмент
 2. Менаџерите и стратегискиот менаџмент
 3. Проценка на екстерното окружување
 4. Проценка на интерното окружување
 5. Формулирање на стратегија
 6. Анализа и избор на стратегија
 7. Извршување на стратегијата
 8. Оценување и контрола на стратегијата
 9. Технологија и иновација
 10. Стратегиски менаџмент и малиот бизнис

12.

Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+145  = 200 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

       15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

75 часови

17.

Начин на оценување                                                                          70+20+10 = 100 бода

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

помалку од 60  бода

5 (пет) (F)

од 61 до 68 бода

6 (шест) (Е)

од 69 до 76 бода

7 (седум) (D)

од 77 до 84 бода

8 (осум) (С)

од 85 до 92 бода

9 (девет) (B)

од 93 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности од точка 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Бобек Шуклев и Љубомир Дракулевски

 

Стратегиски менаџмент, второ издание

Економски факултет -Скопје, Скопје

2001

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Charles W. Hill and Gereth R. Jones

 

  Strategic Management, An Integrated Approach

Houghton Mifflin Company, Boston

 1.  

 

2.

Robert M. Grant

 

  Conteporary Strategic Analysis,

Blackwell Publishing, Malden

 1.  

 

3.

Jr. Thompson, A. Arthur and A.J. Strickland III

 

Strategic Management,Concepts and Cases,

Irwin, Homewood

2002