Студиски програми

Организација на податоци во претпријатие


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 310 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 200 8,00
Предавачи
Сашо Јосимовски

Програмата на предметот е дизајнирана да посвети особено внимание на изучување на базите на податоци.
За совладување на предметната материја, предвидено и обезбедено е користење на специјално опремена компјутерска лабараторија.

Клучни зборови: бази на податоци, релациски модел на база на податоци, MS Access, SQL, нормализација

 

СОДРЖИНА

 1. Модели на бази на податоци
 2. Дизајн на база на податоци
 3. Анализа на барањата на базата на податоци
 4. E-R дијаграми
 5. REA модел на податоци
 6. SQL
 7. Работа со Access

 

ЛИТЕРАТУРА:

Основна:

 • Peter Rob, Database Systems - Design, Implementation And Management, Thomson Course Technology, 2008

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да можат:

 • да ја разберат основната интернет архитектурата (структура, протоколи, адресирање и сл.);
 • да разберат како функционира процесот на размена на информации преку Интернет;
 • да го разберат и применат процесот на дизајнирање и креирање на база на податоци;
 • да користат Microsoft Access како алатка за работа со релациони бази на податоци.