Студиски програми

Користење апликации преку интернет


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 591 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 200 8,00
Предавачи
Сашо Јосимовски

Во предметот студентите се запознаваат со апликативните можности на интернет медиумот. Откако ќе се воведат основните концепти се изучуваат методите и техниките на развој на интернет апликациите преку дефинирање на основните критериуми и изведување на функционална анализа. Потоа следи посебен осврт на итеративниот метод на развој на апликации. Посебен акцент се дава на техниките на корисничкото искуство, како и имплементирање на неговите методи и техники преку спроведување на планот на истражување на корисничкото искуство.

Клучни зборови: интернет апликации, интернет, корисничко искуство, итеративен развој

 

СОДРЖИНА

 1. Карактеристики на интернет-базирани апликации
 2. Типични специфични и критични интернет апликации
 3. Техники на развој на апликации: карактеристики на итеративниот развој
 4. Анализа на функционалности
 5. Техники на корисничко искуство
 6. План на истражување на корисничко искуство

 

ЛИТЕРАТУРА:

Основна:

 • Mike Kuniavsky, Observing the User Experience, Morgan Kaufmann, San Francisko, 2003

 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

 • да ја разбератструктурата на интернет апликациите;
 • да развиваат стратегии за различни имплементации на интернет апликации потребни за спроведување на е-бизнис;
 • да ги разберат бенефиициите и ризикот на користењето на различните методи на развој на апликациски решенија во организациите;
 • даго разберат концептот на корисничко искуство и корисност на интернет апликации;
 • да имплементираат методи и техники на корисничко искуство.