Студиски програми

Менаџмент информациони системи


Шифра Студиска програма Часови Кредити
SHR 560 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) 200 8,00
Предавачи
Никола Левков

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

 • употребуваат напредни алатки за истражување на организацијата
 • имаат адекватен однос спрема своето и знаењето на другите во организацијата
 • адекватно и ефективно да го употребуваат организациското знаење за одвивање на менаџерските процеси и развој на својата професија
 • учествуваат и да водат тимови за изградба на информациони системи
 • развиваат напредни комуникациски вештини
 • ја развиваат организацијата во која ќе работат во правец на организација која учи

11.

Содржина на предметната програма:

Предметот им дава знаење на студентите за:

 1. Информациска револуција (Нематеријалните ресурси–основа на информациското општество)
 2. Системско дизајнирање (Системско мислење и системски пристап)
 3. Системска анализа
 4. Иформација (Концепти за дефинирање на информацијата, Семантикчки правила, пренос на информациите, Квалитет на информацијата)
 5. Информациони системи (Човекот како информационен систем, Информационите системи во организацијата)
 6. Информациони системи и организацијата
 7. Организација на процесот на комуницирање на информацијата
 8. Менаџмент и информациони системи (Ентропија, Информација, Менаџмент, Информациони системи и нивоа на менаџмент, Информациската димензија во процесот на менаџмент, Оптимален менаџмент,)
 9. Економика на информационите системи
 10. Елементи на стратегијата за изградба и развој на информационите системи
 11. Дизајнирање на нови информацони системи

12.

Методи на учење:

Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна задача,

13.

Вкупен расположлив фонд на време

8 ЕКТС х 25 часови=200 часови

14.

Распределба на расположливо време

40+15+145  = 200 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

 40 часови

 

 

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

 

 

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

 

 

16.3.

Домашно учење

75 часови

17.

Начин на оценување                                                                                    70+20+10 = 100 бода

 

17.1.

Тестови

70 бодови

 

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна), лабораториски вежби

20 бодови

 

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до  50  бода

5 (пет) (F)

 

 

од 51 до 60 бода

6 (шест) (Е)

 

 

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

 

од 71 до 80 бода

8 (осум) (С)

 

 

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

 

од 91 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности под 15 и 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

интерна евалуација и анкета

22.

ЛИТЕРАТУРА

 

22.1.

Задолжителна литература

 

 

Ред.

број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 1.  

Ѓорѓијовски, Благоја

Универзитетски учебник

Економски факултет-Скопје

1998

 

 

 1.  

Laudon, Kenet K.

Laudon, Xejn P

Менаџмент информациони системи:управување со дигитална економија;11 издание

Скопје : Ars Lamina; Подарок од владата на Р.Македонија

2011

 

22.2.

Дополнителна литература

 

 

Ред.

број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 1.  

Ejvison Dejvid,

Ficherald Gaj

Развој на информациски системи: методологии, техники и алатки, 4 издание

АД Вербум, Подарок од владата на Р.Македонија

2010

 

 

 1.  

James O’Brien; George Marakas

Management information systems

McGraw-Hill/Irwin

2010