Студиски програми

БИЗНИС ЕТИКА


Шифра Студиска програма Часови Кредити
7CFM517 Корпоративен финансиски менаџмент 40 7,00
Предавачи
Леонид Наков

БИЗНИС ЕТИКА

Шифра

Студиска програма

Семестар

Часови

Кредити

CFM517

Корпоративен финансиски менаџмент

2 (летен)

40

7,00

 

Предавачи:

Проф. д-р Леонид Наков

 

 

Содржина:

Содржина на предметната програма:

* Карактер и елементи на финансиската етика

* Етичко однесување

* Етичка методологија во финансиските институии

* Менаџирање со пристапите на финансиското етичко однесување

* Содржина на етичките промени во менаџментот со финансиските институции

* Етиката и опшествената одговорност со финансиските институции

* Кодекс на етика

* Перспективи на деловната етика

 

Литература:

* Леонид Наков, Бизнис етика, Економски Факултет – Скопје, 2017

* George A. Aragon, Financial Ethics: Positivist Analyses, Oxford University Press, 2011

* DesJardins R. Joseph & John McCall, Contemporary Issues in Business Ethics, Cengage Learning Publ., 2014

Дополнителна литература:

* Ferrell O.C., Friedrich John & Ferrell O.B, Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases, Wiley & Sons Publishing Inc., New York, 2012

* Bredeson A. Dean, Applied Business Ethics, South – Western Cengage Learning, 2012

 

Цели:

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни да:

* Ги осознаат финансиските етичките теории и пристапи, критички да се оспособат за подготвување и донесување на етични финансиски одлуки,

* Ги откријат елементите на финансиската етика и етичките дилеми со кои се судрува менаџментот во деловното одлучување,

* Се оспособат за методологијата за анализа на степенот на етичност на финансиските субјекти, низ примена на меѓународните стандарди на бизнис етиката

* Ги разграничуваат менаџерската од деловната етика, особено во различните фази на процесот на управување со етичкото однесување

* Ги разберат кодексот на етика и етичките стандарди, со цел нивно јасно разграничување од легислативната рамка на процесот на одлучување,

* Ги идентификуваат обврските на менаџерите и на фирмите во однос на нивната општествена одговорност, според прифатениот концепт на таа одговорност,

* Ги идентификуваат современите етични перспективи во деловното однесување.