Студиски програми

МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
7CFM522 Корпоративен финансиски менаџмент 40 7,00
Предавачи
Игор Ивановски

МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Шифра

Студиска програма

Семестар

Часови

Кредити

CFM522

Корпоративен финансиски менаџмент

2 (летен)

40

7,0

 

 

Предавачи:

Доц. д-р Игор Ивановски

 

Опис:

Студентите се стекнуваат со знаења и вештини за осигурувањето како специфичен процес за идентификување, квантифицирање, превземање, трансфер на ризикот  и обештетување на штетите, се обучуваат за познавање и управување со осигурителните производи и корпоративните стратегии за ризик во осигурителната индустрија и со неа поврзаните индустрии, и стекнуваат напредни знаења и способности за управување и работа во осигурителните компании и интермедијари, пензиските друштва и институциите со надлежност за регулација и супервизија.

 

Содржина:

 1. Основни елементи и функции на осигурувањето
  1. Управување со ризик во осигурувањето
  2.  Хоризонтална и вертикална компензација на ризикот
  3. Концепт и механизам на осигурување
  4. Технички основи на осигурувањето
 2. Функции на осигурувањето
  1. Микроекономски функции на осигурувањето
  2. Макроекономски функции на осигурувањето
  3. Интеракции на осигурувањето во финансискиот систем
 3. Видови, напредни елементи и операции во осигурувањето
  1. Неживотно осигурување
  2. Животно осигурување
  3.  Реосигурување
  4.  Пензиско осигурување
  5.  Капитално финансирано пензиско осигурување
  6.  Здравствено осигурување
 4. Организација и институции на осигурителната индустрија
  1. Осигурителни компании
  2. Осигурителни интермедијатори и дистрибутивни канали
  3. Регулација и супервизија на осигурителната индустрија
  4.  Пензиски фондови и пензиски друштва
  5.  Регулација и супервизија на пензиските системи
  6. Концепти на здравствено осигурување
 5. Управување со осигурителни фондови
  1.  Модели на корпоративно управување во осигурителните фондови
  2.  Корпоративни стратегии за ризик во осигурувањето
  3.  Менаџерски аспекти во управувањето со понудата и побарувачката на осигурителни производи
  4.  Аспекти на деловната етика во осигурувањето
  5.  Управување со иновациите во осигурителната индустрија
 6. Маркетинг во осигурувањето

5.1. Улогата на маркетингот во осигурителната култура и активност

5.2. Апликација на технолошките аспекти во маркетингот во   осигурувањето

 7. Практични случаи(студии на случај) во осигурителната индустрија

 

Литература:

 • Emmett J. Vaughan, Therese Vaughan, Fundamentals of Risk and Insurance (10/ed), John Wiley & Sons, Inc., 2009
 • Skipper D.H. and Kwon W.J., Risk Management and Insurance:Perspectives in a global economy, Ed 1, A Wiley/Blackwell Publication, 2009
 • Booth P. et al, Modern actuarial theory and  practice, 2ed, Chapman &Hall, 1999(превод на македонски)
 • Bodie Z&Davis P.,The Foundations of Pension Finance, Edward Elgar Publishing Limited, 2000(превод на македонски)

 

Цели: Изучувањето на предметот  МЕНАЏМЕНТОТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ овозможува студентите да се стекнат со напредни знаења од областа на менаџментот во осигурување и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. Конкретно, знаењата се димензионирани да го конкретизираат оспособување на менаџерите за донесување на одлуки во осигурителната индустрија; креирање на лидерство, интегритет и ефикасни аналитички способности за управување со ризикот и апликација на механизмот на осигурување во превземање и трансфер на ризикот; зголемување на капацитетот на менаџерите во осигурителната индустрија, како и во друштвата за пензиско осигурување, системот за здравствено осигурување и институциите на пазарот на осигурување во носењето на конкурентни и одржливи одлуки, преку анализа на напредните елементи на интерното и екстерното окружување во осигурителната индустрија, финансисиот систем на национално и меѓународно ниво; и креирање на холистичка рамка на напредни знаења и способности во функција на мултитаскинг и мултидисциплинарен пристап во решавање на проблемите и предизвиците.