Студиски програми

Анализа на финансиски извештаи


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ACC 514 Сметководство и ревизија 1 40 7,00
Предавачи
Зоран Миновски