Студиски програми

Сметководствени информациони системи и технологии


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ACC 516 Сметководство и ревизија 40 7,00
Предавачи
Зоран Миновски

Опис

Вовед во информатиката и информационите системи, претпријатието како деловен систем, информациски технологии и технологии на обработка на податоци, развој, контрола и ревизија на сметководствените информациони системи.


Содржина

1.      Вовед во информатиката и информациските системи

2.      Претпријатието како деловен систем

3.      Информациски технологии и технологии на обработка на податоци

4.      Развој на системите,

5.      Планирање, анализа и дизајн на системите

6.       Имплементација, операционализација, контрола и ревизија на сметководствените информациски системи


Литература

1.    Д-р Серафим Томовски, д-р Сашо Јосимовски, д-р Љубиша Јаневски: Сметководствени информациски системи и технологии, ЕФ, Скопје, 1999

2.    Robert A. Leitch & K. Rosecode Davis, Accounting Information Systems, Prentice Nall, 1992

3.    J. L. Boockholdt, Accounting Information Systems, Irwin / McGraw-Hill, 1999


Цели

По совладувањето на наставната содржина студентите треба да бидат:

- запознаени со фундаменталните концепти на информатиката

- способни за користење на микрокомпјутерите како средство за зголемување на продуктивноста и ефикасноста во работењето преку прибирање, обработка и користење на информациите

- способни за разбирање на организационата структура на сметководствените информациони системи

- способни за разбирање на процесот на анализа и дизајнирање на сметководствените информациони системи

- способни за контрола и заштита на сметководствените информациони системи и податоците