Распоред за втор колоквиум, летен семестар, 2017Предмет Датум Час Резултати
Анализа на финансиски извештаи 5/23/2017 9,00
Англиски јазик 2 5/25/2017 15,30
Банкарство 5/29/2017 13,30
Германски јазик 2 5/27/2017 филол.фак.
Девизна политика 5/25/2017 11,30
Деловно планирање 5/30/2017 12,00
Директен маркетинг 5/23/2017 9,00
Државна регулација 5/26/2017 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали 5/22/2017 11,30
Е-бизнис иновации 5/30/2017 9,00
Единствен пазар на ЕУ 5/29/2017 13,30
Еколошки менаџмент 5/30/2017 11,30/13,30
Економија на работна сила 5/23/2017 9,00
Економика на внатрешна трговија 5/25/2017 9,00
Економика на претпријатие 5/29/2017 11,30
Економска статистика 5/29/2017 9,00
Економски системи и глобализација 5/22/2017 14,00
Економско планирање 5/25/2017 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 5/22/2017
Инвестиционен менаџмент 5/25/2017 9,00
Интерна ревизија 5/30/2017 9,00
Интернет маркетинг 5/22/2017 14,00
Информациони технологии 5/26/2017 15,30
Јавни финансии 5/30/2017 9,00
Корпоративно управување 5/29/2017 15,30
Локални финансии 5/25/2017 17,00
Маркетинг на трговски претпријатија 5/23/2017 9,00
Маркетинг на услужни дејности 5/25/2017 9,00
Маркетинг политика на цени 5/22/2017 14,00
Математички методи 5/27/2017 11,00
Меѓународен менаџмент 5/26/2017 13,30
Меѓународен финансиски менаџмент 5/23/2017 11,30
Меѓународна економија 5/30/2017 9,00
Меѓународно финансиско известување 5/26/2017 11,00
Менаџмент на е-бизнис 5/23/2017 9,00
Менаџмент на мал бизнис 5/23/2017 11,30
Менаџмент на перформанси 5/29/2017 9,00
Менаџмент на промени 5/25/2017 13,30
Менаџмент на ризик 5/27/2017 13,30
Менаџмент на човечки ресурси 5/29/2017 9,00
Монетарна економија 5/26/2017 15,30
Мултилатерален трговски систем 5/23/2017 11,30
Мултилатерална трговска регулатива 5/25/2017 9,00
Небанкарски финансиски институции 5/22/2017 11,30
Односи со јавноста 5/27/2017 11,00
Организациско однесување 5/25/2017 11,30/13,30
Осигурување 5/23/2017 11,30
Планирање и развој на веб 5/25/2017 9,00
Политика на технолошки развој 5/23/2017 9,00
Претприемништво 5/23/2017 11,30
Применета економија 5/26/2017 13,30
Проект менаџмент 5/23/2017 11,30
Развој на економската мисла 5/29/2017 13,30
Ревизија 5/29/2017 9,00
Руски јазик 2 5/27/2017 филол.фак.
Сметководствени информациони системи 5/25/2017 11,30
Сметководствени контролни системи 5/23/2017 11,30
Сметководство на трошоци /Управувачко сметководство (деп. Менаџ., Фин.мен) 5/22/2017 14,00
Социологија 5/26/2017 9,00/11,00
Статистика за бизнис и економија 5/22/2017 9,00
Стратегиски маркетинг 5/25/2017 9,00
Теорија на одлучување 5/30/2017 13,30
Управување со системите 5/23/2017 11,30
Управувачко сметководство (деп. Сметков и рев.) 5/22/2017 11,30
Финансиска економетрија 5/23/2017
Финансиска математика 5/23/2017 11,30
Француски јазик 2 5/27/2017 филол.фак.
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 5/29/2017 13,30