Распоред за Јунска сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 6/6/2017 12:00:00 AM
Анализа на временски серии 6/5/2017 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 6/19/2017 12:00:00 AM
Англиски јазик 1 и 2 6/16/2017 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 6/14/2017 12:00:00 AM
Банкарство 6/13/2017 12:00:00 AM
Бизнис логистика 6/5/2017 12:00:00 AM
Девизна политика 6/20/2017 12:00:00 AM
Деловна етика 6/16/2017 12:00:00 AM
Деловно комуницирање 6/9/2017 12:00:00 AM
Деловно планирање 6/19/2017 12:00:00 AM
Демографија 6/5/2017 12:00:00 AM
Директен маркетинг 6/20/2017 12:00:00 AM
Државна регулација 6/13/2017 12:00:00 AM
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 6/6/2017 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали 6/5/2017 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 6/15/2017 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 6/19/2017 12:00:00 AM
Единствен пазар на ЕУ 6/20/2017 12:00:00 AM
Еколошки менаџмент 6/19/2017 12:00:00 AM
Економетрија 6/22/2017 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 6/14/2017 12:00:00 AM
Економија на јавен сектор 6/5/2017 12:00:00 AM
Економија на работна сила 6/9/2017 12:00:00 AM
Економика на внатрешна трговија 6/20/2017 12:00:00 AM
Економика на претпријатие 6/21/2017 12:00:00 AM
Економска статистика 6/14/2017 12:00:00 AM
Економски развој 6/9/2017 12:00:00 AM
Економски системи и глобализација 6/19/2017 12:00:00 AM
Економско планирање 6/6/2017 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 6/5/2017 12:00:00 AM
ЕРП системи 6/13/2017 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 6/14/2017 12:00:00 AM
Индустриска политика 6/5/2017 12:00:00 AM
Интерна ревизија 6/9/2017 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 6/7/2017 12:00:00 AM
Информациони технологии 6/15/2017 12:00:00 AM
Јавни финансии 6/22/2017 12:00:00 AM
Квантитативни методи во финансии 6/16/2017 12:00:00 AM
Користење апликации преку интернет 6/13/2017 12:00:00 AM
Корпоративно управување 6/20/2017 12:00:00 AM
Корпоративно финан. известување 6/8/2017 12:00:00 AM
Лични финансии 6/7/2017 12:00:00 AM
Локални финансии 6/9/2017 12:00:00 AM
Макроекономија 6/13/2017 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 6/7/2017 12:00:00 AM
Маркетинг комуникации 6/20/2017 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 6/13/2017 12:00:00 AM
Маркетинг на трговски претпријатија 6/20/2017 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 6/6/2017 12:00:00 AM
Маркетинг политика на цени 6/22/2017 12:00:00 AM
Математика за економисти 6/7/2017 12:00:00 AM
Математички методи 6/8/2017 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 6/12/2017 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 6/15/2017 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 6/20/2017 12:00:00 AM
Меѓународна економија 6/9/2017 12:00:00 AM
Меѓународни организации и интеграции 6/17/2017 12:00:00 AM
Меѓународни трговски трансакции 6/2/2017 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 6/19/2017 12:00:00 AM
Меѓународно финансиско известување 6/13/2017 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 6/12/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на Е-бизнис 6/14/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 6/8/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 6/8/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на промени/Управување со промени 6/16/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 6/14/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 6/17/2017 12:00:00 AM
Методи на продажба 6/5/2017 12:00:00 AM
Микроекономија 6/5/2017 12:00:00 AM
Монетарна економија 6/14/2017 12:00:00 AM
Мултилатерален трговски систем 6/13/2017 12:00:00 AM
Мултилатерална трговска регулатива 6/15/2017 12:00:00 AM
Надворешна трговија 6/8/2017 12:00:00 AM
Наука за менаџмент 6/8/2017 12:00:00 AM
Небанкарски финансиски институции 6/15/2017 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 6/6/2017 12:00:00 AM
Односи со јавноста 6/15/2017 12:00:00 AM
Општеств. богатство и национ. сметки 6/5/2017 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпр./Основи на Интернет архитектура 6/13/2017 12:00:00 AM
Организациско однесување 6/22/2017 12:00:00 AM
Осигурување 6/7/2017 12:00:00 AM
Основи на дигитална економија 6/13/2017 12:00:00 AM
Основи на Е-бизнис 6/6/2017 12:00:00 AM
Основи на економија 6/1/2017 12:00:00 AM
Основи на маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM
Основи на менаџмент 6/9/2017 12:00:00 AM
Основи на сметководство 6/9/2017 12:00:00 AM
Планирање и развој на веб 6/6/2017 12:00:00 AM
Политика на социјален развој 6/5/2017 12:00:00 AM
Политика на технолошки развој 6/15/2017 12:00:00 AM
Правни и етички аспекти на Интернет 6/8/2017 12:00:00 AM
Претприемништво 6/7/2017 12:00:00 AM
Применета економија 6/14/2017 12:00:00 AM
Проект менаџмент 6/20/2017 12:00:00 AM
Производен менаџмент 6/16/2017 12:00:00 AM
Промоција 6/19/2017 12:00:00 AM
Развој на економската мисла 6/21/2017 12:00:00 AM
Ревизија 6/6/2017 12:00:00 AM
Регионална економија 6/20/2017 12:00:00 AM
Системска анализа на Е-бизнис 6/6/2017 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 6/15/2017 12:00:00 AM
Сметководствени контролни системи 6/8/2017 12:00:00 AM
Сметководство на јавен сектор 6/6/2017 12:00:00 AM
Сметководство на трошоци 6/1/2017 12:00:00 AM
Социологија 6/14/2017 12:00:00 AM
Статистика за бизнис и економија 6/12/2017 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитет
Стратегиски маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 6/22/2017 12:00:00 AM
Теорија на одлучување 6/19/2017 12:00:00 AM
Теорија на организација 6/21/2017 12:00:00 AM
Трговско право 6/8/2017 12:00:00 AM
Управување со производот 6/20/2017 12:00:00 AM
Управување со системите 6/1/2017 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 6/1/2017 12:00:00 AM
Финансиска економетрија
Финансиска математика 6/7/2017 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 6/20/2017 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции 6/19/2017 12:00:00 AM
Финансиско сметководство 6/16/2017 12:00:00 AM
Фискален и монетарен систем на ЕУ 6/16/2017 12:00:00 AM
Француски ј. 1 и 2, Германски ј. 1 и 2, Руски ј. 1 и 2 Филолошки фак.
Хартии од вредност и портф. менаџмент 6/21/2017 12:00:00 AM