Распоред за Јунска сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 6/6/2017 9,00
Анализа на временски серии ВАЖНО 6/17/2017 10,00
Анализа на финансиски извештаи 6/19/2017 14,00
Англиски јазик 1 и 2 6/16/2017 14,00
Банкарски менаџмент 6/14/2017 14,00
Банкарство 6/13/2017 14,00
Бизнис логистика 6/5/2017 11,30
Девизна политика 6/20/2017 11,30
Деловна етика 6/16/2017 11,30
Деловно комуницирање 6/9/2017 13,30
Деловно планирање 6/19/2017 11,30
Демографија 6/5/2017 9,00
Директен маркетинг 6/20/2017 9,00
Државна регулација 6/13/2017 9,00
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 6/6/2017 14,00
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување/Користење апликации преку интернет 6/13/2017 11,30
Е-бизнис дистрибутивни канали 6/5/2017 11,30
Е-бизнис иновации 6/15/2017 9,00
Европски економски интеграции 6/19/2017 9,00
Единствен пазар на ЕУ 6/20/2017 11,30
Еколошки менаџмент 6/19/2017 14,00
Економетрија 6/22/2017 9,00/12,00
Економија на инвестиции 6/14/2017 9,00
Економија на јавен сектор 6/5/2017 15,00
Економија на работна сила 6/9/2017 11,15
Економика на внатрешна трговија 6/20/2017 14,00
Економика на претпријатие 6/21/2017 11,30
Економска статистика 6/14/2017 9,00
Економски развој 6/9/2017 11,15
Економски системи и глобализација 6/19/2017 9,00
Економско планирање 6/6/2017 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 6/5/2017 11,30
ЕРП системи 6/13/2017 11,30
Инвестиционен менаџмент 6/14/2017 9,00
Индустриска политика 6/5/2017 15,00
Интерна ревизија 6/9/2017 11,15
Интернет маркетинг 6/7/2017 15,00
Информациони технологии 6/15/2017 11,30
Јавни финансии 6/22/2017 9,00
Квантитативни методи во финансии 6/16/2017 11,30
Корпоративно управување 6/20/2017 11,30
Корпоративно финан. известување 6/8/2017 9,00
Лични финансии 6/7/2017 12,30
Локални финансии 6/9/2017 15,30
Макроекономија 6/13/2017 9,00
Маркетинг истражување 6/7/2017 12,30
Маркетинг комуникации 6/20/2017 9,00
Маркетинг менаџмент 6/13/2017 14,00
Маркетинг на трговски претпријатија 6/20/2017 9,00
Маркетинг на услужни дејности 6/6/2017 9,00
Маркетинг политика на цени 6/22/2017 15,30
Математика за економисти 6/7/2017 9,00
Математички методи 6/8/2017 11,30
Меѓународен маркетинг 6/12/2017 14,30
Меѓународен менаџмент 6/15/2017 14,00
Меѓународен финансиски менаџмент 6/20/2017 9,00
Меѓународна економија 6/9-16/2017 9,00
Меѓународни организации и интеграции 6/6/2017 14,00
Меѓународни трговски трансакции 6/1/2017 9,00
Меѓународни финансии 6/19/2017 11,30
Меѓународно финансиско известување 6/13/2017 11,30
Менаџмент информациони системи 6/12/2017 14,30
Менаџмент на Е-бизнис 6/14/2017 14,00
Менаџмент на мал бизнис 6/8/2017 14,00
Менаџмент на перформанси 6/8/2017 11,30
Менаџмент на промени/Управување со промени 6/16/2017 11,30
Менаџмент на ризик 6/14/2017 11,30
Менаџмент на човечки ресурси 6/17/2017 10,00
Методи на продажба 6/5/2017 9,00
Микроекономија 6/5/2017 14,00
Монетарна економија 6/14/2017 14,00
Мултилатерален трговски систем 6/13/2017 9,00
Мултилатерална трговска регулатива 6/15/2017 9,00
Надворешна трговија 6/8/2017 9,00
Наука за менаџмент 6/8/2017 11,30
Небанкарски финансиски институции 6/15/2017 11,30
Однесување на потрошувачите 6/6/2017 9,00
Односи со јавноста 6/15/2017 11,30
Општеств. богатство и национ. сметки 6/5/2017 11,30
Организација на податоци во претпр./Основи на Интернет архитектура 6/13/2017 11,30
Организациско однесување 6/22/2017 11,30
Осигурување 6/7/2017 9,00
Основи на дигитална економија 6/13/2017 11,30
Основи на Е-бизнис 6/6/2017 11,30
Основи на економија 6/1/2017 11,30
Основи на маркетинг 6/1/2017 9,00
Основи на менаџмент 6/9/2017 13,30
Основи на сметководство 6/9/2017 9,00
Планирање и развој на веб 6/6/2017 14,00
Политика на социјален развој 6/5/2017 9,00
Политика на технолошки развој 6/15/2017 9,00
Правни и етички аспекти на Интернет 6/8/2017 14,00
Претприемништво 6/7/2017 12,30
Применета економија 6/14/2017 11,30
Проект менаџмент 6/20/2017 9,00
Производен менаџмент 6/16/2017 11,30
Промоција 6/19/2017 11,30
Развој на економската мисла 6/21/2017 9,00
Ревизија 6/6/2017 11,30
Регионална економија 6/20/2017 11,30
Системска анализа на Е-бизнис 6/6/2017 8,15
Сметководствени информациони системи 6/15/2017 9,00
Сметководствени контролни системи 6/8/2017 11,30
Сметководство на јавен сектор 6/6/2017 11,30
Сметководство на трошоци 6/1/2017 14,00
Социологија 6/14/2017 11,30
Статистика за бизнис и економија 6/12/2017 9,00/11,30
Статистичка контрола на квалитет
Стратегиски маркетинг 6/1/2017 9,00
Стратегиски менаџмент 6/22/2017 14,00
Теорија на одлучување 6/19/2017 11,30
Теорија на организација 6/21/2017 11,30
Трговско право 6/8/2017 14,00
Управување со производот 6/20/2017 14,00
Управување со системите 6/1/2017 11,30
Управувачко сметководство 6/1/2017 17,00
Финансиска економетрија
Финансиска математика 6/7/2017 9,00
Финансиски менаџмент 6/20/2017 9,00
Финансиски пазари и институции 6/19/2017 11,30
Финансиско сметководство 6/16/2017 9,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 6/16/2017 11,30
Француски ј. 1 и 2, Германски ј. 1 и 2, Руски ј. 1 и 2 Филолошки фак.
Хартии од вредност и портф. менаџмент 6/21/2017 9,00