Јунска испитна сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Анализа на финансиски извештаи 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Банкарски менаџмент 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Банкарство 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Банки и банкарски системи 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Деловна етика 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Дигитална економија 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Дистрибуција со методи на продажба / Методи на продажба 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Државна ревизија 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-бизнис иновации 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-влада и Е-управување 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Европска монет. унија и фиск. пол./Монетарна и фискална политика на ЕУ 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Европски монетарен систем и монетарна унија 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Екстерно известување 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
ЕРП системи 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Инвестиционен менаџмент 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг апликации и алатки 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Испитување на измами 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 1 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 2 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Користење апликации преку Интернет 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно управување 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно финансиско известување 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг истражување 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг менаџмент 6/6/2017 12:00:00 AM 17,30
Маркетинг на услужни дејности 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен маркетинг 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 1 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 2 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент (MBA менаџмент) 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на знаење 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на перформанси 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на промените (МБА) 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на синџирот на снабдув/Управ со синџирот на снабдув 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на човечки ресурси 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Мерење на резултати 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Методи на продажба 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Методологија на научно-истражувачка работа 6/22/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарен систем и политика 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарна анализа 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарна економија 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Напредна економетрија 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Нови можности и претприемништво 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Однесување на потрошувачите 6/6/2017 12:00:00 AM 9,00
Организација на податоци во претпријатие 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Организациско однесување 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Политика на производот/Управ со производ 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Политика на цени во маркетинг 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Принципи на маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Промоција 6/16/2017 12:00:00 AM 17,30
Ревизија 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Системска анализа и дизајн 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Сметководствени информациски системи и технологии 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи монетарни концепции 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи предизвици на менаџментот на човечки ресурси 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Странски директни инвестиции 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиско сметководство на менаџмент 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Теорија на организација 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со ризици во финансиски институции 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со трошоци 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Управувачко сметководство 6/1/2017 12:00:00 AM 14,00
Финансии на корпорации 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиска економетрија 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски менаџмент 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазар (Монетарна ек.) 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазар и институции 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари и институции (Сметк. И рев) 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00