Јунска испитна сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Анализа на надворешна трговија 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Анализа на финансиски извештаи 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Банкарски менаџмент 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Банкарство 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Банки и банкарски системи 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Глобална трговија,економски развој и ЕУ 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Даноци 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Деловна етика 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Демографски методи 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Дигитален бизнис и економија 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Дигитална економија 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Директен маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Дистрибуција со методи на продажба / Методи на продажба 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Државна ревизија 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-бизнис иновации 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-бизнис информациски системи и технологии 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-влада и Е-управување 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Европска монет. унија и фиск. пол./Монетарна и фискална политика на ЕУ 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Европски економски интеграции 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Европски монетарен систем и монетарна унија 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Европско бизнис окружување 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Економии во транзиција 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Економија на инвестиции 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Економија на јавен избор 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Економија на јавниот сектор 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Економски развој - теории и емпириски факти 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Екстерно известување 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
ЕРП системи 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Избрани проблеми од макро и микро економија 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Инвестиционен менаџмент 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Инструменти на државна регулација 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Интерна ревизија 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг апликации и алатки 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Информациони технологии во осигурувањето 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Испитување на измами 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавна администрација и јавна одговорност 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 1 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 2 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Јавно приватно партнерство 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Компјутерска статистика 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Користење апликации преку Интернет 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Корпoративно управување и теоријата на игри 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно управување 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно финансиско известување 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Локален економски развој 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг истражување 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг менаџмент 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг на услужни дејности 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Математичка статистика 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен маркетинг 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен монетарен систем и односи 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународна економија 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 1 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 2 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент (MBA менаџмент) 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент информациони системи 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на знаење 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на мал бизнис 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на перформанси 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на синџирот на снабдув/Управ со синџирот на снабдув 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на човечки ресурси 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Мерење на резултати 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Методи на научно-истражувачка работа 6/22/2017 12:00:00 AM 17,00
Методи на продажба 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарен систем и политика 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарна анализа 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Монетарна економија 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Мултиваријациони статистички методи / Мултиваријациона анализа 6/13/2017 12:00:00 AM 17,00
Надворешна трговија и СТО 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Напредна економетрија 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Нови можности и претприемништво 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Оданочување 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Однесување на потрошувачите 6/6/2017 12:00:00 AM 9,00
Односи со јавноста 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Организација и дизајн на веб 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Организација на податоци во претпријатие 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Организациско однесување 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Осигурување 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Политика на производот/Управ со производ 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Политика на цени во маркетинг 6/19/2017 12:00:00 AM 17,00
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Правото и регулативата на Европската унија 6/5/2017 12:00:00 AM 17,00
Претприемништво 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Принципи на маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Промоција 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Ревизија 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Симулациони методи 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Системи за планирање на ресурсите на претпријатието 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Системска анализа и дизајн 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Сметководствени и финансиски алатки за деловното одлучување во е-бизнис 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Сметководствени информациски системи и технологии 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи концепции за парите и кредитот 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи макроекономски концепции и политики 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи монетарни концепции 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи предизвици на менаџментот на човечки ресурси 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Современи тенденции во светското стопанство 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Статистика на осигурување 6/20/2017 12:00:00 AM 17,00
Статистичка контрола на квалитетот 6/12/2017 12:00:00 AM 17,00
Странски директни инвестиции 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски маркетинг 6/1/2017 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Стратегиско сметководство на менаџмент 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00
Теоретска економетрија 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Теорија на организација 6/6/2017 12:00:00 AM 17,00
Технолошкиот развој и глобализацијата 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување во јавните претпријатија 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 6/21/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со промените (Јавен сектор) 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со промените (МБА) 6/16/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со промените во дигиталната економија 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со ризици во финансиски институции 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Управување со трошоци 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Управувачко сметководство 6/1/2017 12:00:00 AM 13,30
Финансии на корпорации 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансирање на претпријатијата 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиска економетрија 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиска и актуарска математика 6/7/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски и фискален систем 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски менаџмент 6/14/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазар (Монетарна ек.) 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазар и институции 6/9/2017 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари и институции (Сметк. И рев) 6/15/2017 12:00:00 AM 17,00
Фискален систем и фиск политика на Европска унија 6/8/2017 12:00:00 AM 17,00
Човечките ресурси во јавниот сектор 6/1/2017 12:00:00 AM 17,00