Август-септемвриска испитна сесија, 2017Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 9/2/2017 12:00:00 AM
Анализа на надворешна трговија 8/25/2017 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 9/1/2017 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 8/16/2017 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 8/30/2017 12:00:00 AM
Банкарство 8/23/2017 12:00:00 AM
Банки и банкарски системи 8/17/2017 12:00:00 AM
Глобална трговија,економски развој и ЕУ 8/24/2017 12:00:00 AM
Даноци 8/29/2017 12:00:00 AM
Деловна етика 9/1/2017 12:00:00 AM
Демографски методи 8/31/2017 12:00:00 AM
Дигитален бизнис и економија 9/1/2017 12:00:00 AM
Дигитална економија 9/1/2017 12:00:00 AM
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 8/23/2017 12:00:00 AM
Директен маркетинг 8/23/2017 12:00:00 AM
Дистрибуција со методи на продажба / Методи на продажба 8/23/2017 12:00:00 AM
Државна ревизија 8/21/2017 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 8/29/2017 12:00:00 AM
Е-бизнис информациски системи и технологии 8/21/2017 12:00:00 AM
Е-влада и Е-управување 9/1/2017 12:00:00 AM
Европска монет. унија и фиск. пол./Монетарна и фискална политика на ЕУ 8/30/2017 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 8/30/2017 12:00:00 AM
Европски монетарен систем и монетарна унија 8/17/2017 12:00:00 AM
Европско бизнис окружување 8/16/2017 12:00:00 AM
Економии во транзиција 9/2/2017 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 8/22/2017 12:00:00 AM
Економија на јавен избор 8/31/2017 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 8/31/2017 12:00:00 AM
Економски развој - теории и емпириски факти 8/24/2017 12:00:00 AM
Екстерно известување 8/29/2017 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 8/31/2017 12:00:00 AM
ЕРП системи 8/31/2017 12:00:00 AM
Избрани проблеми од макро и микро економија 9/1/2017 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 8/22/2017 12:00:00 AM
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 8/22/2017 12:00:00 AM
Инструменти на државна регулација 8/23/2017 12:00:00 AM
Интерна ревизија 9/2/2017 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 8/30/2017 12:00:00 AM
Интернет маркетинг апликации и алатки дежурен Димитар јовевски 8/30/2017 12:00:00 AM
Информациони технологии во осигурувањето 8/22/2017 12:00:00 AM
Испитување на измами 8/31/2017 12:00:00 AM
Јавна администрација и јавна одговорност 9/2/2017 12:00:00 AM
Јавни финансии 9/1/2017 12:00:00 AM
Јавни финансии 1 8/24/2017 12:00:00 AM
Јавни финансии 2 9/1/2017 12:00:00 AM
Јавно приватно партнерство 8/18/2017 12:00:00 AM
Компјутерска статистика 9/1/2017 12:00:00 AM
Користење апликации преку Интернет 8/24/2017 12:00:00 AM
Корпoративно управување и теоријата на игри 8/17/2017 12:00:00 AM
Корпоративно управување 8/17/2017 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 8/22/2017 12:00:00 AM
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 9/2/2017 12:00:00 AM
Локален економски развој 8/24/2017 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 9/2/2017 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 8/23/2017 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 8/23/2017 12:00:00 AM
Математичка статистика 9/1/2017 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 9/2/2017 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 8/30/2017 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 8/21/2017 12:00:00 AM
Меѓународен монетарен систем и односи 8/29/2017 12:00:00 AM
Меѓународна економија 8/23/2017 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 8/29/2017 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1 8/25/2017 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 2 8/29/2017 12:00:00 AM
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 8/30/2017 12:00:00 AM
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 8/30/2017 12:00:00 AM
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 8/16/2017 12:00:00 AM
Менаџмент (MBA менаџмент) 8/18/2017 12:00:00 AM
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 8/17/2017 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 8/29/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на знаење 8/29/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 8/16/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 8/24/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на синџирот на снабдување 8/31/2017 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 8/22/2017 12:00:00 AM
Мерење на резултати 8/23/2017 12:00:00 AM
Методи на научно-истражувачка работа 8/15/2017 12:00:00 AM 12:13
Монетарен систем и политика 8/21/2017 12:00:00 AM
Монетарна анализа 9/2/2017 12:00:00 AM
Монетарна економија 8/25/2017 12:00:00 AM
Мултиваријациони статистички методи / Мултиваријациона анализа 8/30/2017 12:00:00 AM
Надворешна трговија и СТО 9/2/2017 12:00:00 AM
Напредна економетрија 8/23/2017 12:00:00 AM
Нови можности и претприемништво 8/17/2017 12:00:00 AM
Оданочување 8/21/2017 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 8/24/2017 12:00:00 AM
Односи со јавноста 8/25/2017 12:00:00 AM
Организација и дизајн на веб 8/21/2017 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 9/1/2017 12:00:00 AM
Организациско однесување 9/2/2017 12:00:00 AM
Осигурување 9/1/2017 12:00:00 AM
Политика на производот/Управ со производ 8/29/2017 12:00:00 AM
Политика на цени во маркетинг 8/16/2017 12:00:00 AM
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 8/30/2017 12:00:00 AM
Правото и регулативата на Европската унија 8/22/2017 12:00:00 AM
Претприемништво 8/17/2017 12:00:00 AM
Принципи на маркетинг 8/23/2017 12:00:00 AM
Проект менаџмент 8/24/2017 12:00:00 AM
Промоција 8/21/2017 12:00:00 AM
Ревизија 8/30/2017 12:00:00 AM
Симулациони методи 8/16/2017 12:00:00 AM
Системи за планирање на ресурсите на претпријатието 8/25/2017 12:00:00 AM
Системска анализа и дизајн 8/29/2017 12:00:00 AM
Сметководствени и финансиски алатки за деловното одлучување во е-бизнис 8/31/2017 12:00:00 AM
Сметководствени информациски системи и технологии 8/16/2017 12:00:00 AM
Современи концепции за парите и кредитот 8/23/2017 12:00:00 AM
Современи макроекономски концепции и политики 8/31/2017 12:00:00 AM
Современи монетарни концепции 8/23/2017 12:00:00 AM
Современи предизвици на менаџментот на човечки ресурси 9/2/2017 12:00:00 AM
Современи тенденции во светското стопанство 9/1/2017 12:00:00 AM
Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 9/2/2017 12:00:00 AM
Статистика на осигурување 9/1/2017 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитетот 8/17/2017 12:00:00 AM
Странски директни инвестиции 8/25/2017 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 8/23/2017 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 8/24/2017 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 8/25/2017 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 8/31/2017 12:00:00 AM
Стратегиско сметководство на менаџмент 8/21/2017 12:00:00 AM
Теоретска економетрија 8/23/2017 12:00:00 AM
Теорија на организација 8/23/2017 12:00:00 AM
Технолошкиот развој и глобализацијата 9/2/2017 12:00:00 AM
Управување во јавните претпријатија 8/29/2017 12:00:00 AM
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 9/2/2017 12:00:00 AM
Управување со промените (Јавен сектор) 8/29/2017 12:00:00 AM
Управување со промените (МБА) 8/21/2017 12:00:00 AM
Управување со промените во дигиталната економија 8/18/2017 12:00:00 AM
Управување со ризици во финансиски институции 8/16/2017 12:00:00 AM
Управување со трошоци 8/16/2017 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 8/21/2017 12:00:00 AM
Финансии на корпорации 8/24/2017 12:00:00 AM
Финансирање на претпријатијата 8/24/2017 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 8/29/2017 12:00:00 AM
Финансиска и актуарска математика 8/25/2017 12:00:00 AM
Финансиски и фискален систем 8/18/2017 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 8/24/2017 12:00:00 AM
Финансиски пазар (Монетарна ек.) 8/31/2017 12:00:00 AM
Финансиски пазар и институции 8/16/2017 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции (Сметк. И рев) 8/31/2017 12:00:00 AM
Фискален систем и фиск политика на Европска унија 8/29/2017 12:00:00 AM
Човечките ресурси во јавниот сектор 8/31/2017 12:00:00 AM