Август-септемвриска сесија, 2016/2017Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 31.08.2017 9,00
Анализа на временски серии 31.08.2017 9,00
Анализа на финансиски извештаи 25.08.2017 9,00
Англиски јазик I и II 24.08.2017 8,00
Банкарски менаџмент 29.08.2017 14,00
Банкарство 25.08.2017 11,30
Бизнис логистика 31.08.2017 9,00
Германски јазик I и II Филолошки фак.
Девизна политика 31.08.2017 11,30
Деловна етика 30.08.2017 13,30
Деловно комуницирање 25.08.2017 11,30
Деловно планирање 29.08.2017 14,00
Демографија 31.08.2017 9,00
Директен маркетинг 25.08.2017 11,30
Државна регулација 30.08.2017 9,00
Државно сметков и смет на непрофитни организации 18.08.2017 9,00
Е-бизнис апликации во вртуелно окружување 22.08.2017 11,30
Е-бизнис дистрибутивни канали 31.08.2017 9,00
Е-бизнис иновации 01.09.2017 14,00
Европски економски интеграции 16.08.2017 9,00
Единствен пазар на ЕУ 01.09.2017 14,00
Еколошки менаџмент 31.08.2017 11,30
Економетрија 18.08.2017 9,00
Економија на инвестиции 24.08.2017 9,00
Економија на јавниот сектор 22.08.2017 14,00
Економија на работна сила 31.08.2017 9,00
Економика на внатрешна трговија 31.08.2017 14,00
Економика на претпријатија 30.08.2017 11,30
Економска статистика 18.08.2017 9,00
Економски развој 29.08.2017 9,00
Економски системи и глобализација 25.08.2017 9,00
Економско планирање 31.08.2017 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 31.08.2017 9,00
ЕРП системи /Менаџмент на е-бизнис II 17.08.2017 11,30
Инвестиционен менаџмент 24.08.2017 9,00
Индустриска политика 22.08.2017 14,00
Интерна ревизија 31.08.2017 11,30
Интернет маркетинг 17.08.2017 11,30
Информациони технологии 23.08.2017 9,00
Јавни финансии 31.08.2017 9,00
Квантитативни методи во финансии 29.08.2017 14,00
Корпоративно управување 01.09.2017 11,30
Корпоративно финансиско известување 24.08.2017 14,00
Лични финансии 18.08.2017 11,30
Локални финансии 30.08.2017 13,30
Макроекономија 30.08.2017 9,00
Маркетинг истражување 17.08.2017 11,30
Маркетинг комуникации 22.08.2017 11,30
Маркетинг менаџмент 25.08.2017 11,30
Маркетинг на трговски претпријатија 22.08.2017 11,30
Маркетинг на услужни дејности 23.08.2017 9,00
Маркетинг политика на цени 16.08.2017 11,30
Математика за економисти 15.08.2017 9,00
Математички методи 29.08.2017 11,30
Меѓународен маркетинг 21.08.2017 12,00
Меѓународен менаџмент 23.08.2017 13,30
Меѓународен финансиски менаџмент 21.08.2017 9,00
Меѓународна економија 29.08.2017 9,00
Меѓународни организации и интеграции 23.08.2017 9,00
Меѓународни трговски трансакции 18.08.2017 11,30
Меѓународни финансии 31.08.2017 9,00
Меѓународно финансиско известување 17.08.2017 11,30
Менаџмент информациони системи 22.08.2017 14,00
Менаџмент на е-бизнис 25.08.2017 11,30
Менаџмент на мал бизнис 25.08.2017 14,00
Менаџмент на перформанси/Управување со резултати 31.08.2017 9,00
Менаџмент на промени/Управување со промени 30.08.2017 13,30
Менаџмент на ризик 17.08.2017 11,30
Менаџмент на човечки ресурси 31.08.2017 11,30
Методи на продажба 17.08.2017 11,30
Микроекономија 16.08.2017 11,30
Монетарна економија 29.08.2017 14,00
Мултилатерален трговски систем 29.08.2017 14,00
Мултилатерална трговска регулатива 30.08.2017 9,00
Надворешна трговија 24.08.2017 9,00
Наука за менаџмент 29.08.2017 11,30
Небанкарски финансиски институции 01.09.2017 14,00
Однесување на потрошувачите 24.08.2017 9,00
Односи со јавноста 31.08.2017 14,00
Општествено богатство и национални сметки 15.08.2017 12,30
Организација на податоци во претпријатие 01.09.2017 11,30
Организациско однесување 23.08.2017 11,30
Осигурување 15.08.2017 12,30
Основи на дигитална економија 17.08.2017 11,30
Основи на е-бизнис 18.08.2017 9,00
Основи на економијата 17.08.2017 9,00
Основи на маркетинг 23.08.2017 9,00
Основи на менаџмент 22.08.2017 11,30
Основи на сметководство 22.08.2017 9,00
Планирање и развој на веб 16.08.2017 9,00
Политика на социјален развој 25.08.2017 9,00
Политика на технолошки развој 31.08.2017 9,00
Правни и етички аспекти на интернет 17.08.2017 11,30
Претприемништво 29.08.2017 14,00
Применета економија 01.09.2017 11,30
Проектен менаџмент 21.08.2017 9,00
Производен менаџмент 31.08.2017 11,30
Промоција 22.08.2017 11,30
Развој на економската мисла 18.08.2017 11,30
Ревизија 29.08.2017 9,00
Регионална економија 31.08.2017 11,30
Руски јазик I и II Филолошки фак.
Системска анализа на Е-бизнис 30.08.2017 13,30
Сметководствени информациони системи 30.08.2017 9,00
Сметководствени контролни системи 23.08.2017 9,00
Сметководство на јавниот сектор 18.08.2017 9,00
Сметководство на трошоци / Управув. сметководство (деп ФМ и МЕН) 21.08.2017 12,00
Социологија 25.08.2017 9,00
Статистика за бизнис и економиja 01.09.2017 8,30/11,30
Статистичка контрола на квалитет 18.08.2017
Стратегиски маркетинг 23.08.2017 9,00
Стратегиски менаџмент 24.08.2017 11,30
Теорија на одлучување 25.08.2017 11,30
Теорија на организација 31.08.2017 11,30
Трговско право 18.08.2017 11,30
Управување со производот 18.08.2017 11,30
Управување со системите 17.08.2017 11,30
Управувачко сметководство (деп. СиР) 21.08.2017 9,00
Финансиска економетрија 18.08.2017
Финансиска математика 15.08.2017
Финансиски менаџмент 21.08.2017 9,00
Финансиски пазари и институции 25.08.2017 9,00
Финансиско сметководство 24.08.2017 11,30
Фискален и монетарен систем на ЕУ 24.08.2017 14,00
Француски јазик I и II Филолошки фак.
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 01.09.2017 11,30