Август-септемвриска сесија, 2016/2017Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 31.08.2017
Анализа на временски серии 31.08.2017
Анализа на финансиски извештаи 25.08.2017
Англиски јазик I и II 24.08.2017
Банкарски менаџмент 29.08.2017
Банкарство 25.08.2017
Бизнис логистика 31.08.2017
Германски јазик I и II
Девизна политика 31.08.2017
Деловна етика 30.08.2017
Деловно комуницирање 25.08.2017
Деловно планирање 29.08.2017
Демографија 31.08.2017
Директен маркетинг 25.08.2017
Државна регулација 30.08.2017
Државно сметков и смет на непрофитни организации 18.08.2017
Е-бизнис апликации во вртуелно окружување 22.08.2017
Е-бизнис дистрибутивни канали 31.08.2017
Е-бизнис иновации 01.09.2017
Европски економски интеграции 16.08.2017
Единствен пазар на ЕУ 01.09.2017
Еколошки менаџмент 31.08.2017
Економетрија 18.08.2017
Економија на инвестиции 24.08.2017
Економија на јавниот сектор 22.08.2017
Економија на работна сила 31.08.2017
Економика на внатрешна трговија 31.08.2017
Економика на претпријатија 30.08.2017
Економска статистика 18.08.2017
Економски развој 29.08.2017
Економски системи и глобализација 25.08.2017
Економско планирање 31.08.2017
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 31.08.2017
ЕРП системи /Менаџмент на е-бизнис II 17.08.2017
Инвестиционен менаџмент 24.08.2017
Индустриска политика 22.08.2017
Интерна ревизија 31.08.2017
Интернет маркетинг 17.08.2017
Информациони технологии 23.08.2017
Јавни финансии 31.08.2017
Квантитативни методи во финансии 29.08.2017
Корпоративно управување 01.09.2017
Корпоративно финансиско известување 24.08.2017
Лични финансии 18.08.2017
Локални финансии 30.08.2017
Макроекономија 30.08.2017
Маркетинг истражување 17.08.2017
Маркетинг комуникации 21.08.2017
Маркетинг менаџмент 25.08.2017
Маркетинг на трговски претпријатија 21.08.2017
Маркетинг на услужни дејности 23.08.2017
Маркетинг политика на цени 16.08.2017
Математика за економисти 15.08.2017
Математички методи 29.08.2017
Меѓународен маркетинг 21.08.2017
Меѓународен менаџмент 23.08.2017
Меѓународен финансиски менаџмент 21.08.2017
Меѓународна економија 29.08.2017
Меѓународни организации и интеграции 23.08.2017
Меѓународни трговски трансакции 18.08.2017
Меѓународни финансии 31.08.2017
Меѓународно финансиско известување 17.08.2017
Менаџмент информациони системи 22.08.2017
Менаџмент на е-бизнис 25.08.2017
Менаџмент на мал бизнис 25.08.2017
Менаџмент на перформанси/Управување со резултати 31.08.2017
Менаџмент на промени/Управување со промени 30.08.2017
Менаџмент на ризик 17.08.2017
Менаџмент на човечки ресурси 31.08.2017
Методи на продажба 17.08.2017
Микроекономија 16.08.2017
Монетарна економија 29.08.2017
Мултилатерален трговски систем 29.08.2017
Мултилатерална трговска регулатива 30.08.2017
Надворешна трговија 24.08.2017
Наука за менаџмент 29.08.2017
Небанкарски финансиски институции 01.09.2017
Однесување на потрошувачите 24.08.2017
Односи со јавноста 31.08.2017
Општествено богатство и национални сметки 15.08.2017
Организација на податоци во претпријатие 01.09.2017
Организациско однесување 23.08.2017
Осигурување 15.08.2017
Основи на дигитална економија 17.08.2017
Основи на е-бизнис 18.08.2017
Основи на економијата 17.08.2017
Основи на маркетинг 23.08.2017
Основи на менаџмент 22.08.2017
Основи на сметководство 22.08.2017
Планирање и развој на веб 16.08.2017
Политика на социјален развој 25.08.2017
Политика на технолошки развој 31.08.2017
Правни и етички аспекти на интернет 17.08.2017
Претприемништво 29.08.2017
Применета економија 01.09.2017
Проектен менаџмент 21.08.2017
Производен менаџмент 31.08.2017
Промоција 22.08.2017
Развој на економската мисла 18.08.2017
Ревизија 29.08.2017
Регионална економија 31.08.2017
Руски јазик I и II
Системска анализа на Е-бизнис 30.08.2017
Сметководствени информациони системи 30.08.2017
Сметководствени контролни системи 23.08.2017
Сметководство на јавниот сектор 18.08.2017
Сметководство на трошоци 21.08.2017
Социологија 25.08.2017
Статистика за бизнис и економиja 01.09.2017
Статистичка контрола на квалитет 18.08.2017
Стратегиски маркетинг 23.08.2017
Стратегиски менаџмент 22.08.2017
Теорија на одлучување 25.08.2017
Теорија на организација 31.08.2017
Трговско право 18.08.2017
Управување со производот 18.08.2017
Управување со системите 17.08.2017
Управувачко сметководство 21.08.2017
Финансиска економетрија 18.08.2017
Финансиска математика 15.08.2017
Финансиски менаџмент 21.08.2017
Финансиски пазари и институции 25.08.2017
Финансиско сметководство 24.08.2017
Фискален и монетарен систем на ЕУ 24.08.2017
Француски јазик I и II
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 01.09.2017