Прв колоквиум, зимски семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 10/31/2017 9,00
Англиски јазик 1 10/30/2017 16,00
Банкарски менаџмент 10/31/2017 16,00
Бизнис логистика 10/27/2017 14,00
Деловна етика 04.11.2017 11,30
Деловно комуницирање 03.11.2017 14,00
Демографија 10/27/2017 16,30
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 03.11.2017 14,00
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 02.11.2017 9,00
Европски економски интеграции 10/30/2017 9,00
Економетрија 02.11.2017 9,00/12,00
Економија на инвестиции 11/1/2017 9,00
Економија на јавниот сектор 10/31/2017 14,00
Економски развој 27.10.2017 9,00
ЕРП системи 03.11.2017 11,30
Индустриска политика 10/31/2017 14,00
Корпоративно финансиско известување 04.11.2017 9,00
Лични финансии 10/28/2017 11,30
Макроекономија 10/30/2017 9,00
Маркетинг истражување 10/30/2017 9,00
Маркетинг менаџмент 02.11.2017 15,30
Математика за економисти 10/27/2017 9,00/11,30
Меѓународен маркетинг 11/1/2017 9,00
Меѓународни организации и интеграции 03.11.2017 9,00
Меѓународни трговски трансакции 10/27/2017 14,00
Меѓународни финансии 02.11.2017 9,00
Менаџмент информациони системи 10/28/2017 11,30
Методи на продажба 04.11.2017 14,00
Микроекономија 11/1/2017 13,30
Надворешна трговија 10/31/2017 13,30
Однесување на потрошувачите 02.11.2017 8,00
Општествено богатство и национ. сметки 10/28/2017 14,00
Организација на податоци во претпријатие 02.11.2017 15,30
Основи на дигитална економија 03.11.2017 11,30
Основи на економија 02.11.2017 11,30/13,30
Основи на маркетинг 03.11.2017 9,00
Основи на менаџмент 10/30/2017 11,30
Основи на сметководство 10/31/2017 9,00/11,00
Политика на социјален развој 10/28/2017 14,00
Производен менаџмент 10/30/2017 13,30
Промоција 10/31/2017 13,30
Регионална економија 10/31/2017 13,00
Системска анализа на е-бизнис 10/30/2017 13,30
Сметководство на јавен сектор 03.11.2017 9,00
Статистичка контрола на квалитет 27.10.2017 11,30
Стратегиски менаџмент 02.11.2017 15,30
Теорија на организација 11/1/2017 13,30
Трговско право 11/1/2017 16,00
Управување со производот 11/1/2017 14,15
Финансиски менаџмент 11/1/2017 11,30
Финансиски пазари и институции 03.11.2017 11,30
Финансиско сметководство 10/28/2017 9,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 10/30/2017 13,30