Втор колоквиум, зимски семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 12/25/2017 9,00
Англиски јазик 1 12/22/2017 16,00
Банкарски менаџмент 12/25/2017 11,00
Бизнис логистика 21.12.2017 13,30
Деловна етика 28.12.2017 11,30
Деловно комуницирање 27.12.2017 9,00
Демографија 21.12.2017 11,30
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 27.12.2017 9,00
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 26.12.2017 11,30
Европски економски интеграции 12/29/2017 9,00
Економетрија 21.12.2017 9,00
Економија на инвестиции 12/26/2017 9,00
Економија на јавниот сектор 12/25/2017 13,30
Економски развој 22.12.2017 13,30
ЕРП системи 27.12.2017 9,00
Индустриска политика 12/25/2017 13,30
Корпоративно финансиско известување 28.12.2017 11,30
Лични финансии 12/23/2017 13,30
Макроекономија 12/29/2017 9,00
Маркетинг истражување 12/29/2017 9,00
Маркетинг менаџмент 26.12.2017 11,30
Математика за економисти 21.12.2017 9,00
Меѓународен маркетинг 12/22/2017 9,00
Меѓународни организации и интеграции 27.12.2017 14,00
Меѓународни трговски трансакции 21.12.2017 13,30
Меѓународни финансии 26.12.2017 11,30
Менаџмент информациони системи 12/23/2017 11,30
Методи на продажба 28.12.2017 9,00
Микроекономија 12/22/2017 13,30
Надворешна трговија 12/25/2017 11,00
Однесување на потрошувачите 26.12.2017 9,00
Општествено богатство и национ. сметки 12/23/2017 9,30
Организација на податоци во претпријатие 26.12.2017 9,00
Основи на дигитална економија 27.12.2017 9,00
Основи на економија 26.12.2017 9,00
Основи на маркетинг 27.12.2017 9,00
Основи на менаџмент 12/29/2017 11,30
Основи на сметководство 12/25/2017 8,30
Политика на социјален развој 12/23/2017 9,30
Производен менаџмент 12/29/2017 9,00
Промоција 12/25/2017 11,00
Регионална економија 12/25/2017 11,00
Системска анализа на е-бизнис 12/29/2017 9,00
Сметководство на јавен сектор 27.12.2017 11,30
Статистичка контрола на квалитет 21.12.2017
Стратегиски менаџмент 26.12.2017 11,30
Теорија на организација 12/22/2017 13,30
Трговско право 12/22/2017 11,30
Управување со производот 12/22/2017 13,30
Финансиски менаџмент 12/22/2017 9,00
Финансиски пазари и институции 27.12.2017 11,30
Финансиско сметководство 12/23/2017 11,30
Фискален и монетарен систем на ЕУ 12/29/2017 11,30