Втор колоквиум, зимски семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 12/25/2017
Англиски јазик 1 12/22/2017
Банкарски менаџмент 12/25/2017
Бизнис логистика 21.12.2017
Деловна етика 28.12.2017
Деловно комуницирање 27.12.2017
Демографија 21.12.2017
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 27.12.2017
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 26.12.2017
Европски економски интеграции 12/29/2017
Економетрија 21.12.2017
Економија на инвестиции 12/26/2017
Економија на јавниот сектор 12/25/2017
Економски развој 22.12.2017
ЕРП системи 27.12.2017
Индустриска политика 12/25/2017
Корпоративно финансиско известување 28.12.2017
Лични финансии 12/23/2017
Макроекономија 12/29/2017
Маркетинг истражување 12/29/2017
Маркетинг менаџмент 26.12.2017
Математика за економисти 21.12.2017
Меѓународен маркетинг 12/22/2017
Меѓународни организации и интеграции 27.12.2017
Меѓународни трговски трансакции 21.12.2017
Меѓународни финансии 26.12.2017
Менаџмент информациони системи 12/23/2017
Методи на продажба 28.12.2017
Микроекономија 12/22/2017
Надворешна трговија 12/25/2017
Однесување на потрошувачите 26.12.2017
Општествено богатство и национ. сметки 12/23/2017
Организација на податоци во претпријатие 26.12.2017
Основи на дигитална економија 27.12.2017
Основи на економија 26.12.2017
Основи на маркетинг 27.12.2017
Основи на менаџмент 12/29/2017
Основи на сметководство 12/25/2017
Политика на социјален развој 12/23/2017
Производен менаџмент 12/29/2017
Промоција 12/25/2017
Регионална економија 12/25/2017
Системска анализа на е-бизнис 12/29/2017
Сметководство на јавен сектор 27.12.2017
Статистичка контрола на квалитет 21.12.2017
Стратегиски менаџмент 26.12.2017
Теорија на организација 12/22/2017
Трговско право 12/22/2017
Управување со производот 12/22/2017
Финансиски менаџмент 12/22/2017
Финансиски пазари и институции 27.12.2017
Финансиско сметководство 12/23/2017
Фискален и монетарен систем на ЕУ 12/29/2017