Јануарска сесија, 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
ЕРП системи 22.01.2018 9,00
Аграрна политика 17.01.2018 12,00
Анализа на временски серии 30.01.2018 9,00
Анализа на финансиски извештаи 15.01.2018 11,30
Англиски јазик 1 и 2 18.01.2018 16,00
Банкарски менаџмент 12.01.2018 11,30
Банкарство 22.01.2018 11,30
Бизнис логистика 25.01.2018 9,00
Девизна политика 23.01.2018 11,30
Деловна етика 18.01.2018 13,30
Деловно комуницирање 23.01.2018 14,00
Деловно планирање 10.01.2018 15,30
Демографија 30.01.2018 9,00
Директен маркетинг 10.01.2018 15,30
Државна регулација 18.01.2018 9,00
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 22.01.2018 11,30
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување / Користење апликации преку интернет 17.01.2018 14,30
Е-бизнис дистрибутивни канали 25.01.2018 9,00
Е-бизнис иновации 15.01.2018 9,00
Европски економски интеграции 25.01.2018 9,00
Единствен пазар на ЕУ 16.01.2018 11,30
Еколошки менаџмент 18.01.2018 11,30
Економетрија 25.01.2018 9,00/12,00
Економија на инвестиции 22.01.2018 11,30
Економија на јавен сектор 18.01.2018 11,30
Економија на работна сила 24.01.2018 9,00
Економика на внатрешна трговија 17.01.2018 12,00
Економика на претпријатие 16.01.2018 9,00
Економска статистика 17.01.2018 12,00
Економски развој 24.01.2018 9,00
Економски системи и глобализација 12.01.2018 9,00
Економско планирање 16.01.2018 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 25.01.2018 9,00
Инвестиционен менаџмент 22.01.2018 11,30
Индустриска политика 18.01.2018 11,30
Интерна ревизија 24.01.2018 9,00
Интернет маркетинг 15.01.2018 9,00
Информациони технологии 16.01.2018 11,30
Јавни финансии 17.01.2018 12,00
Квантитативни методи во финансии 23.01.2018 14,00
Корпоративно управување 15.01.2018 9,00
Корпоративно финан. известување 30.01.2018 11,30
Лични финансии 31.01.2018 9,00
Локални финансии 16.01.2018 9,00
Макроекономија 18.01.2018 9,00
Маркетинг истражување 17.01.2018 14,30
Маркетинг комуникации 22.01.2018 9,00
Маркетинг менаџмент 10.01.2018 15,30
Маркетинг на трговски претпријатија 22.01.2018 9,00
Маркетинг на услужни дејности 12.01.2018 9,00
Маркетинг политика на цени 11.01.2018 11,30
Математика за економисти 10.01.2018 9,00/12,00
Математички методи 17.01.2018 14,30
Меѓународен маркетинг 23.01.2018 11,30
Меѓународен менаџмент 16.01.2018 14,00
Меѓународен финансиски менаџмент 29.01.2018 9,00
Меѓународна економија 12.01.2018 11,30
Меѓународни организации и интеграции 24.01.2018 9,00
Меѓународни трговски трансакции 30.01.2018 9,00
Меѓународни финансии 24.01.2018 11,30
Меѓународно финансиско известување 16.01.2018 11,30
Менаџмент информациони системи 26.01.2018 11,30
Менаџмент на е-бизнис 12.01.2018 9,00
Менаџмент на мал бизнис 15.01.2018 11,30
Менаџмент на перформанси 23.01.2018 11,30
Менаџмент на промени 18.01.2018 13,30
Менаџмент на ризик 16.01.2018 11,30
Менаџмент на човечки ресурси 23.01.2018 11,30
Методи на продажба 15.01.2018 9,00
Микроекономија 11.01.2018 11,30
Монетарна економија 12.01.2018 11,30
Мултилатерален трговски систем 10.01.2018 15,30
Мултилатерална трговска регулатива 11.01.2018 11,30
Надворешна трговија 11.01.2018 9,00
Наука за менаџмент 17.01.2018 14,30
Небанкарски финансиски институции 11.01.2018 11,30
Однесување на потрошувачите 12.01.2018 9,00
Односи со јавноста 12.01.2018 11,30
Општеств. богатство и национ. сметки 12.01.2018 9,00
Организација на податоци во претпр./Основи на интернет архитектура 11.01.2018 9,00
Организациско однесување 15.01.2018 11,30
Осигурување 10.01.2018 12,00
Основи на дигитална економија 22.01.2018 9,00
Основи на Е-бизнис 11.01.2018 9,00
Основи на економија 26.01.2018 9,00
Основи на маркетинг 11.01.2018 9,00
Основи на менаџмент 25.01.2018 11,30
Основи на сметководство 23.01.2018 9,00
Планирање и развој на веб 17.01.2018 14,30
Политика на социјален развој 25.01.2018 9,00
Политика на технолошки развој 24.01.2018 9,00
Правни и етички аспекти на Интернет 15.01.2018 9,00
Претприемништво 23.01.2018 11,30
Применета економија 17.01.2018 12,00
Проект менаџмент 29.01.2018 9,00
Производен менаџмент 18.01.2018 9,00
Промоција 22.01.2018 9,00
Развој на економската мисла 15.01.2018 11,30
Ревизија 22.01.2018 9,00
Регионална економија 23.01.2018 11,30
Системска анализа на е-бизнис 29.01.2018 11,30
Сметководствени информациони системи 18.01.2018 9,00
Сметководствени контролни системи 23.01.2018 11,30
Сметководство на јавен сектор 22.01.2018 9,00
Сметководство на трошоци / Управувачко сметков. (деп Фин.менаџм, и Менаџмент 12.01.2018 14,00
Социологија 12.01.2018 11,30
Статистика за бизнис и економија 17.01.2018 9,00
Статистичка контрола на квалитет 25.01.2018 12,00
Стратегиски маркетинг 11.01.2018 9,00
Стратегиски менаџмент 30.01.2018 11,30
Теорија на одлучување 31.01.2018 12,00
Теорија на организација 16.01.2018 9,00
Трговско право 31.01.2018 9,00
Управување со производот 24.01.2018 11,30
Управување со системите 26.01.2018 11,30
Управувачко сметководство 12.01.2018 11,30
Финансиска економетрија 25.01.2018 12,00
Финансиска математика 10.01.2018 9,00
Финансиски менаџмент 29.01.2018 9,00
Финансиски пазар и институции 24.01.2018 11,30
Финансиско сметководство 16.01.2018 14,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 26.01.2018 11,30
Хартии од вредност и портф. менаџмент 15.01.2018 11,30