Јануарска сесија, 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
ЕРП системи 22.01.2018
Аграрна политика 17.01.2018
Анализа на временски серии 30.01.2018
Анализа на финансиски извештаи 15.01.2018
Англиски јазик 1 и 2 18.01.2018
Банкарски менаџмент 12.01.2018
Банкарство 22.01.2018
Бизнис логистика 25.01.2018
Девизна политика 23.01.2018
Деловна етика 18.01.2018
Деловно комуницирање 23.01.2018
Деловно планирање 10.01.2018
Демографија 30.01.2018
Директен маркетинг 10.01.2018
Државна регулација 18.01.2018
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 22.01.2018
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 17.01.2018
Е-бизнис дистрибутивни канали 25.01.2018
Е-бизнис иновации 15.01.2018
Европски економски интеграции 25.01.2018
Единствен пазар на ЕУ 16.01.2018
Еколошки менаџмент 18.01.2018
Економетрија 25.01.2018
Економија на инвестиции 22.01.2018
Економија на јавен сектор 18.01.2018
Економија на работна сила 24.01.2018
Економика на внатрешна трговија 17.01.2018
Економика на претпријатие 16.01.2018
Економска статистика 17.01.2018
Економски развој 24.01.2018
Економски системи и глобализација 12.01.2018
Економско планирање 16.01.2018
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 25.01.2018
Инвестиционен менаџмент 22.01.2018
Индустриска политика 18.01.2018
Интерна ревизија 24.01.2018
Интернет маркетинг 15.01.2018
Информациони технологии 16.01.2018
Јавни финансии 17.01.2018
Квантитативни методи во финансии 23.01.2018
Корпоративно управување 15.01.2018
Корпоративно финан. известување 30.01.2018
Лични финансии 31.01.2018
Локални финансии 16.01.2018
Макроекономија 18.01.2018
Маркетинг истражување 17.01.2018
Маркетинг комуникации 22.01.2018
Маркетинг менаџмент 10.01.2018
Маркетинг на трговски претпријатија 22.01.2018
Маркетинг на услужни дејности 12.01.2018
Маркетинг политика на цени 11.01.2018
Математика за економисти 10.01.2018
Математички методи 17.01.2018
Меѓународен маркетинг 23.01.2018
Меѓународен менаџмент 16.01.2018
Меѓународен финансиски менаџмент 29.01.2018
Меѓународна економија 12.01.2018
Меѓународни организации и интеграции 24.01.2018
Меѓународни трговски трансакции 30.01.2018
Меѓународни финансии 24.01.2018
Меѓународно финансиско известување 16.01.2018
Менаџмент информациони системи 26.01.2018
Менаџмент на е-бизнис 12.01.2018
Менаџмент на мал бизнис 15.01.2018
Менаџмент на перформанси 23.01.2018
Менаџмент на промени 18.01.2018
Менаџмент на ризик 16.01.2018
Менаџмент на човечки ресурси 23.01.2018
Методи на продажба 15.01.2018
Микроекономија 11.01.2018
Монетарна економија 12.01.2018
Мултилатерален трговски систем 10.01.2018
Мултилатерална трговска регулатива 11.01.2018
Надворешна трговија 11.01.2018
Наука за менаџмент 17.01.2018
Небанкарски финансиски институции 11.01.2018
Однесување на потрошувачите 12.01.2018
Односи со јавноста 12.01.2018
Општеств. богатство и национ. сметки 12.01.2018
Организација на податоци во претпр. 11.01.2018
Организациско однесување 15.01.2018
Осигурување 11.01.2018
Основи на дигитална економија 22.01.2018
Основи на Е-бизнис 11.01.2018
Основи на економија 26.01.2018
Основи на маркетинг 11.01.2018
Основи на менаџмент 25.01.2018
Основи на сметководство 23.01.2018
Планирање и развој на веб 17.01.2018
Политика на социјален развој 25.01.2018
Политика на технолошки развој 24.01.2018
Правни и етички аспекти на Интернет 15.01.2018
Претприемништво 23.01.2018
Применета економија 17.01.2018
Проект менаџмент 29.01.2018
Производен менаџмент 18.01.2018
Промоција 22.01.2018
Развој на економската мисла 15.01.2018
Ревизија 22.01.2018
Регионална економија 23.01.2018
Системска анализа на е-бизнис 29.01.2018
Сметководствени информациони системи 18.01.2018
Сметководствени контролни системи 23.01.2018
Сметководство на јавен сектор 22.01.2018
Сметководство на трошоци 12.01.2018
Социологија 12.01.2018
Статистика за бизнис и економија 17.01.2018
Статистичка контрола на квалитет 25.01.2018
Стратегиски маркетинг 11.01.2018
Стратегиски менаџмент 30.01.2018
Теорија на одлучување 26.01.2018
Теорија на организација 16.01.2018
Трговско право 31.01.2018
Управување со производот 24.01.2018
Управување со системите 26.01.2018
Управувачко сметководство 12.01.2018
Финансиска економетрија 25.01.2018
Финансиска математика 11.01.2018
Финансиски менаџмент 29.01.2018
Финансиски пазар и институции 24.01.2018
Финансиско сметководство 16.01.2018
Фискален и монетарен систем на ЕУ 26.01.2018
Хартии од вредност и портф. менаџмент 15.01.2018