Втор циклус на студии: Јануарска сесија, 2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Анализа на фин. извештаи во осигурит. Компании 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Анализа на финансиски извештаи 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Банкарски менаџмент 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Банкарство 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Банки и банкарски системи 1/17/2018 12:00:00 AM 17
Бизнис информациски системи 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Даночно сметководство 1/18/2018 12:00:00 AM 17
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Дистрибуција со методи на продажба 1/12/2018 12:00:00 AM 9
Државна ревизија 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Е-бизнис иновации 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Е-влада и Е-управување 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Европска монет. унија и фиск. политика/Монетарна и фиск политика во ЕУ 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Европски монетарен систем и монетарна унија 1/17/2018 12:00:00 AM 17
Економија на менаџери 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Економски развој - теории и емпириски факти 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Екстерно известување 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Избрани проблеми од макро и микро економија 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Инвестиционен менаџмент 1/18/2018 12:00:00 AM 17
Интерна ревизија 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Интернет маркетинг 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Интернет маркетинг апликации и алатки 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Испитување на измами 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Јавни финансии 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Јавни финансии 2 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Јавно приватно партнерство 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Користење апликации преку Интернет 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Корпоративно финансиско известување 1/18/2018 12:00:00 AM 17
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Локален економски развој 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Маркетинг истражување 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Маркетинг менаџмент 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Маркетинг на услужни дејности 1/12/2018 12:00:00 AM 9
Математичка статистика 1/29/2018 12:00:00 AM 17
Меѓун финанс и трговски институции и економ развој 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународен маркетинг 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународен менаџмент 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународни финансии 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународни финансии 2 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Меѓународните пазари на капитал и екон. Развој 1/12/2018 12:00:00 AM 9
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 1/17/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент информациони системи 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на знаење 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на мал бизнис 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на перформанси 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на промени 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на ризик 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на синџирот на снабдување 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Менаџмент на човечки ресурси 1/18/2018 12:00:00 AM 17
Мерење на резултати 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Методи на научно-истражувачка работа 2/02/2018 12:00:00 AM 17
Модерни технологии за е-бизнис 1/18/2018 12:00:00 AM 17
Монетарен систем и политика 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Монетарна анализа 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Монетарна економија 1/11/2018 12:00:00 AM 17
Мултиваријациона анализа 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Нови можности и претприемништво 1/17/2018 12:00:00 AM 17
Однесување на потрошувачите 1/12/2018 12:00:00 AM 9
Организациско однесување 1/15/2018 12:00:00 AM 17
Осигурување: Теорија и практика 1/11/2018 12:00:00 AM 17
Политика на цени во маркетинг 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Портфолио менаџмент 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Принципи на маркетинг 1/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Промоција 1/16/2018 12:00:00 AM 17
Развој на професионални вештини за вработување 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Ревизија 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Системска анализа и дизајн 1/24/2018 12:00:00 AM 17
Сметководствени информациски системи и технологии 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Современи макроекономски концепции и политики 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Современи монетарни концепции 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Современи предизвици на менаџ на човечки ресурси 1/26/2018 12:00:00 AM 17
Современи финансиски аспекти во осигурувањето 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Стратегиски маркетинг 1/11/2018 12:00:00 AM 9
Стратегиски менаџмент 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Стратегиско сметководство на менаџмент 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Теоретска економетрија 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Теорија на организација 1/22/2018 12:00:00 AM 17
Управување со ризици во финансиски институции 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Управувачко сметководство 1/12/2018 12:00:00 AM 11,30
Финансии на корпорации 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Финансиска и актуарска математика 1/11/2018 12:00:00 AM 17
Финансиски менаџмент 1/23/2018 12:00:00 AM 17
Финансиски пазар и институции 1/12/2018 12:00:00 AM 17
Финансиски пазари (Монетарна ек.) 1/25/2018 12:00:00 AM 17
Финансиски пазари и институции 1/25/2018 12:00:00 AM 17