Втор циклус на студии: Јануарска сесија, 2018Предмет Датум Час Резултати
Методи на продажба 1/22/2018 12:00:00 AM
Анализа на временски серии 1/15/2018 12:00:00 AM
Анализа на надворешна трговија 1/11/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 1/29/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 1/12/2018 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 1/26/2018 12:00:00 AM
Банкарство 1/22/2018 12:00:00 AM
Банки и банкарски системи 1/17/2018 12:00:00 AM
Бизнис етика во осигурувањето 1/16/2018 12:00:00 AM
Бизнис информациски системи 1/16/2018 12:00:00 AM
Глобална трговија,економски развој и ЕУ 1/23/2018 12:00:00 AM
Даноци 1/24/2018 12:00:00 AM
Деловна етика 1/29/2018 12:00:00 AM
Демографски методи 1/25/2018 12:00:00 AM
Дигитален бизнис и економија 1/29/2018 12:00:00 AM
Дигитална економија 1/29/2018 12:00:00 AM
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 1/22/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 1/18/2018 12:00:00 AM
Државна ревизија 1/16/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 1/24/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис информациски системи и технологии 1/18/2018 12:00:00 AM
Е-влада и Е-управување 1/29/2018 12:00:00 AM
Европска монет. унија и фиск. пол./Монетарна и фискална политика на ЕУ 1/26/2018 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 1/26/2018 12:00:00 AM
Европски монетарен систем и монетарна унија 1/17/2018 12:00:00 AM
Европско бизнис окружување 1/12/2018 12:00:00 AM
Економии во транзиција 1/15/2018 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 1/18/2018 12:00:00 AM
Економија на јавен избор 1/25/2018 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 1/25/2018 12:00:00 AM
Економија на менаџери 1/29/2018 12:00:00 AM
Економски развој - теории и емпириски факти 1/23/2018 12:00:00 AM
Екстерно известување 1/24/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 1/25/2018 12:00:00 AM
ЕРП системи 1/25/2018 12:00:00 AM
Избрани проблеми од макро и микро економија 1/29/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 1/18/2018 12:00:00 AM
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 1/18/2018 12:00:00 AM
Инструменти на државна регулација 1/22/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 1/15/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 1/26/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг апликации и алатки 1/26/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии во осигурувањето 1/18/2018 12:00:00 AM
Испитување на измами 1/25/2018 12:00:00 AM
Јавна администрација и јавна одговорност 1/15/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 1/29/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 1 1/23/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 2 1/29/2018 12:00:00 AM
Јавно приватно партнерство 1/25/2018 12:00:00 AM
Компјутерска статистика 1/29/2018 12:00:00 AM
Користење апликации преку Интернет 1/23/2018 12:00:00 AM
Корпoративно управување и теоријата на игри 1/17/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 1/17/2018 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 1/18/2018 12:00:00 AM
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 1/15/2018 12:00:00 AM
Локален економски развој 1/23/2018 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 1/15/2018 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 1/22/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 1/22/2018 12:00:00 AM
Математичка статистика 1/29/2018 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 1/15/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 1/26/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 1/16/2018 12:00:00 AM
Меѓународен монетарен систем и односи 1/24/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 1/22/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1/24/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1 1/11/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 2 1/24/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 1/26/2018 12:00:00 AM
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 1/26/2018 12:00:00 AM
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 1/12/2018 12:00:00 AM
Менаџмент (MBA менаџмент) 1/25/2018 12:00:00 AM
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 1/17/2018 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 1/24/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на знаење 1/24/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 1/12/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 1/23/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на промени 1/16/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 1/22/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на синџирот на снабдување 1/25/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 1/18/2018 12:00:00 AM
Мерење на резултати 1/22/2018 12:00:00 AM
Методи на научно-истражувачка работа 1/10/2018 12:00:00 AM
Модерни технологии за е-бизнис 1/18/2018 12:00:00 AM
Монетарен систем и политика 1/16/2018 12:00:00 AM
Монетарна анализа 1/15/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 1/11/2018 12:00:00 AM
Мултивар. статистички методи / Мултиваријациона анализа 1/26/2018 12:00:00 AM
Надворешна трговија и СТО 1/15/2018 12:00:00 AM
Напредна економетрија 1/22/2018 12:00:00 AM
Нови можности и претприемништво 1/17/2018 12:00:00 AM
Оданочување 1/16/2018 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 1/23/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 1/11/2018 12:00:00 AM
Организација и дизајн на веб 1/16/2018 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 1/29/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 1/15/2018 12:00:00 AM
Осигурување 1/29/2018 12:00:00 AM
Осигурување: Теорија и практика 1/11/2018 12:00:00 AM
Политика на производот/Управ со производ 1/24/2018 12:00:00 AM
Политика на цени во маркетинг 1/12/2018 12:00:00 AM
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 1/26/2018 12:00:00 AM
Правото и регулативата на Европската унија 1/18/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 1/17/2018 12:00:00 AM
Принципи на маркетинг 1/22/2018 12:00:00 AM
Проект менаџмент 1/23/2018 12:00:00 AM
Промоција 1/16/2018 12:00:00 AM
Развој на професионални вештини за вработување 1/26/2018 12:00:00 AM
Ревизија 1/26/2018 12:00:00 AM
Симулациони методи 1/12/2018 12:00:00 AM
Системи за планирање на ресурсите на претпријатието 1/11/2018 12:00:00 AM
Системска анализа и дизајн 1/24/2018 12:00:00 AM
Сметководствени и финансиски алатки за деловното одлучување во е-бизнис 1/25/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациски системи и технологии 1/12/2018 12:00:00 AM
Современи концепции за парите и кредитот 1/22/2018 12:00:00 AM
Современи макроекономски концепции и политики 1/25/2018 12:00:00 AM
Современи монетарни концепции 1/22/2018 12:00:00 AM
Современи предизвици на менаџментот на човечки ресурси 1/26/2018 12:00:00 AM
Современи тенденции во светското стопанство 1/29/2018 12:00:00 AM
Современи финансиски аспекти во осигурувањето 1/25/2018 12:00:00 AM
Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 1/15/2018 12:00:00 AM
Статистика на осигурување 1/29/2018 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитетот 1/17/2018 12:00:00 AM
Странски директни инвестиции 1/11/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 1/22/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 1/23/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 1/11/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 1/25/2018 12:00:00 AM
Стратегиско сметководство на менаџмент 1/16/2018 12:00:00 AM
Теоретска економетрија 1/22/2018 12:00:00 AM
Теорија на организација 1/22/2018 12:00:00 AM
Технолошкиот развој и глобализацијата 1/15/2018 12:00:00 AM
Управување во јавните претпријатија 1/24/2018 12:00:00 AM
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 1/15/2018 12:00:00 AM
Управување со промените (Јавен сектор) 1/16/2018 12:00:00 AM
Управување со промените (МБА) 1/16/2018 12:00:00 AM
Управување со промените во дигиталната економија 1/25/2018 12:00:00 AM
Управување со ризици во финансиски институции 1/12/2018 12:00:00 AM
Управување со трошоци 1/12/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 1/16/2018 12:00:00 AM
Финансии на корпорации 1/23/2018 12:00:00 AM
Финансирање на претпријатијата 1/23/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 1/24/2018 12:00:00 AM
Финансиска и актуарска математика 1/11/2018 12:00:00 AM
Финансиски и фискален систем 1/25/2018 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 1/23/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазар (Монетарна ек.) 1/25/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазар и институции 1/12/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции (Сметк. И рев) 1/25/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции М.Е.Ф.Б двегодишни 1/25/2018 12:00:00 AM
Финансиско известување во осигурителните компании 1/12/2018 12:00:00 AM
Фискален систем и фиск политика на Европска унија 1/24/2018 12:00:00 AM
Човечките ресурси во јавниот сектор 1/25/2018 12:00:00 AM