Прв колоквиум, летен семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 3/27/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 3/29/2018 12:00:00 AM
Англиски јазик 2 3/28/2018 12:00:00 AM
Банкарство 3/30/2018 12:00:00 AM
Вовед во економија на животна средина 3/29/2018 12:00:00 AM
Девизна политика 3/26/2018 12:00:00 AM
Деловно планирање 3/29/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 3/27/2018 12:00:00 AM
Државна регулација 3/26/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали 3/30/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 3/27/2018 12:00:00 AM
Единствен пазар на ЕУ 3/23/2018 12:00:00 AM
Економија на работна сила 3/23/2018 12:00:00 AM
Економика на внатрешна трговија 3/31/2018 12:00:00 AM
Економска статистика 3/27/2018 12:00:00 AM
Економски системи и глобализација 3/27/2018 12:00:00 AM
Економско планирање 3/28/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 3/29/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 3/26/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 3/30/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 3/26/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии 3/27/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 3/27/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 3/29/2018 12:00:00 AM
Локални финансии 3/24/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 3/23/2018 12:00:00 AM
Маркетинг политика на цени 3/26/2018 12:00:00 AM
Математички методи 3/24/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 3/27/2018 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 3/23/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 3/30/2018 12:00:00 AM
Меѓународно финансиско известување 3/27/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на е-бизнис 3/24/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 3/24/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 3/30/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на промени 3/28/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 3/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 3/30/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 3/26/2018 12:00:00 AM
Мултилатерален трговски систем 3/31/2018 12:00:00 AM
Мултилатерална трговска регулатива 3/29/2018 12:00:00 AM
Наука за менаџмент 3/24/2018 12:00:00 AM
Небанкарски финансиски институции 3/26/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 3/31/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 3/26/2018 12:00:00 AM
Осигурување 3/24/2018 12:00:00 AM
Основи на е-бизнис 3/23/2018 12:00:00 AM
Планирање и развој на веб 3/28/2018 12:00:00 AM
Политика на технолошки развој 3/23/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 3/26/2018 12:00:00 AM
Применета економија 3/27/2018 12:00:00 AM
Проект менаџмент 3/23/2018 12:00:00 AM
Развој на економската мисла 3/30/2018 12:00:00 AM
Ревизија 3/26/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 3/28/2018 12:00:00 AM
Сметководствени контролни системи 3/27/2018 12:00:00 AM
Сметководство на трошоци /Управувачко сметководство (деп. Менаџ.) 3/23/2018 12:00:00 AM
Статистика за бизнис и економија 3/28/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 3/23/2018 12:00:00 AM
Теорија на одлучување 3/30/2018 12:00:00 AM
Управување со системите 3/26/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство (деп. Сметков и рев.) 3/23/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 3/24/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 3/24/2018 12:00:00 AM
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 3/29/2018 12:00:00 AM