Прв колоквиум, летен семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 3/27/2018 16,00
Анализа на финансиски извештаи 3/29/2018 13,30
Англиски јазик 2 3/31/2018 14,00
Банкарство 3/30/2018 14,00
Вовед во економија на животна средина / Еколошки менаџмент 3/29/2018 9,00/11,30
Девизна политика 3/26/2018 11,30
Деловно планирање 3/29/2018 16,00
Директен маркетинг 3/27/2018 11,30
Државна регулација 3/26/2018 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали 3/30/2018 11,30
Е-бизнис иновации 3/27/2018 14,00
Единствен пазар на ЕУ 3/23/2018 9,00
Економија на работна сила 3/23/2018 9,00
Економика на внатрешна трговија 3/31/2018 11,30
Економска статистика 3/27/2018 9,00
Економски системи и глобализација 3/27/2018 11,30
Економско планирање 3/28/2018 14,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 3/29/2018 13,30
Инвестиционен менаџмент 3/26/2018 11,30
Интерна ревизија 3/30/2018 9,00
Интернет маркетинг 3/26/2018 11,30
Информациони технологии 3/27/2018 11,30
Јавни финансии 3/27/2018 9,00
Корпоративно управување 3/29/2018 16,00
Локални финансии 3/24/2018 9,00
Маркетинг на услужни дејности 3/23/2018 9,00
Маркетинг политика на цени 3/26/2018 13,30
Математички методи 3/24/2018 11,30
Меѓународен менаџмент 3/27/2018 14,00
Меѓународен финансиски менаџмент 3/23/2018 9,00
Меѓународна економија 3/30/2018 11,30
Меѓународно финансиско известување 3/27/2018 14,00
Менаџмент на е-бизнис 3/24/2018 11,30
Менаџмент на мал бизнис 3/24/2018 9,00
Менаџмент на перформанси 3/30/2018 14,00
Менаџмент на промени 3/28/2018 14,00
Менаџмент на ризик 3/31/2018 9,00
Менаџмент на човечки ресурси 3/30/2018 9,00
Монетарна економија 3/26/2018 13,30
Мултилатерален трговски систем 3/31/2018 11,30
Мултилатерална трговска регулатива 3/29/2018 11,30
Наука за менаџмент 3/24/2018 11,30
Небанкарски финансиски институции 3/26/2018 9,00
Односи со јавноста 3/31/2018 15,30
Организациско однесување 3/26/2018 15,30/17,30
Осигурување 3/24/2018 14,00
Основи на е-бизнис 3/23/2018 11,30
Планирање и развој на веб 3/28/2018 14,00
Политика на технолошки развој 3/23/2018 9,00
Претприемништво 3/26/2018 11,30
Применета економија 3/27/2018 14,00
Проект менаџмент 3/23/2018
Развој на економската мисла 3/30/2018 11,30
Ревизија 3/26/2018 9,00
Сметководствени информациони системи 3/28/2018 14,00
Сметководствени контролни системи 3/27/2018 9,00
Сметководство на трошоци /Управувачко сметководство (деп. Менаџ.) 3/23/2018 13,30
Статистика за бизнис и економија 3/28/2018 9,00/11,30
Стратегиски маркетинг 3/23/2018 9,00
Теорија на одлучување 3/30/2018 14,00
Управување со системите 3/26/2018 11,30
Управувачко сметководство (деп. Сметков и рев.) 3/23/2018 9,00
Финансиска економетрија 3/24/2018
Финансиска математика 3/24/2018 14,00
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 3/29/2018 13,30