Втор колоквиум, летен семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 5/28/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 5/22/2018 12:00:00 AM
Англиски јазик 2 5/28/2018 12:00:00 AM
Банкарство 5/22/2018 12:00:00 AM
Вовед во економија на животна средина 5/23/2018 12:00:00 AM
Девизна политика 5/18/2018 12:00:00 AM
Деловно планирање 5/23/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 5/17/2018 12:00:00 AM
Државна регулација 5/18/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали 5/21/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации прв 5/18/2018 12:00:00 AM
Единствен пазар на ЕУ 5/17/2018 12:00:00 AM
Економија на работна сила 5/17/2018 12:00:00 AM
Економика на внатрешна трговија 5/26/2018 12:00:00 AM
Економска статистика 5/21/2018 12:00:00 AM
Економски системи и глобализација 5/21/2018 12:00:00 AM
Економско планирање 5/22/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 5/17/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 5/18/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 5/19/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 5/18/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии 5/21/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 5/23/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 5/22/2018 12:00:00 AM
Локални финансии 5/17/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 5/18/2018 12:00:00 AM
Маркетинг политика на цени 5/21/2018 12:00:00 AM
Математички методи 5/19/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 5/21/2018 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 5/17/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 5/19/2018 12:00:00 AM
Меѓународно финансиско известување 5/21/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на е-бизнис 5/19/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 5/19/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 5/28/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на промени 5/22/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 5/26/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 5/28/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 5/18/2018 12:00:00 AM
Мултилатерален трговски систем 5/21/2018 12:00:00 AM
Мултилатерална трговска регулатива 5/23/2018 12:00:00 AM
Наука за менаџмент 5/19/2018 12:00:00 AM
Небанкарски финансиски институции 5/28/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 5/21/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 5/18/2018 12:00:00 AM
Осигурување 5/19/2018 12:00:00 AM
Основи на е-бизнис 5/17/2018 12:00:00 AM
Планирање и развој на веб 5/22/2018 12:00:00 AM
Политика на технолошки развој 5/17/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 5/18/2018 12:00:00 AM
Применета економија 5/21/2018 12:00:00 AM
Проект менаџмент 5/17/2018 12:00:00 AM
Развој на економската мисла 5/28/2018 12:00:00 AM
Ревизија 5/18/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 5/26/2018 12:00:00 AM
Сметководствени контролни системи 5/28/2018 12:00:00 AM
Сметководство на трошоци /Управувачко сметководство (деп. Менаџ.) 5/17/2018 12:00:00 AM
Статистика за бизнис и економија 5/22/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 5/18/2018 12:00:00 AM
Теорија на одлучување 5/28/2018 12:00:00 AM
Управување со системите 5/18/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство (деп. Сметков и рев.) 5/17/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 5/19/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 5/19/2018 12:00:00 AM
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 5/21/2018 12:00:00 AM