Втор колоквиум, летен семестар 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 5/28/2018 12:00:00 AM 9,00
Анализа на финансиски извештаи 5/22/2018 12:00:00 AM 12,00
Англиски јазик 2 5/28/2018 12:00:00 AM 14,00
Банкарство 5/22/2018 12:00:00 AM 12,00
Вовед во економија на животна средина / Еколошки менаџмент 5/23/2018 12:00:00 AM 11,30/13,30
Девизна политика 5/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Деловно планирање 5/23/2018 12:00:00 AM 9,00
Директен маркетинг 5/17/2018 12:00:00 AM 9,00
Државна регулација 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали 5/21/2018 12:00:00 AM 11,30
Е-бизнис иновации 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Единствен пазар на ЕУ 5/17/2018 12:00:00 AM 11,30
Економија на работна сила 5/17/2018 12:00:00 AM 11,30
Економика на внатрешна трговија 5/29/2018 12:00:00 AM 9,00
Економска статистика 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Економски системи и глобализација 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Економско планирање 5/22/2018 12:00:00 AM 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 5/17/2018 12:00:00 AM 9,00
Инвестиционен менаџмент 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Интерна ревизија 5/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Интернет маркетинг 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Информациони технологии 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Јавни финансии 5/23/2018 12:00:00 AM 9,00
Корпоративно управување 5/22/2018 12:00:00 AM 14,30
Локални финансии 5/17/2018 12:00:00 AM 11,30
Маркетинг на услужни дејности 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг политика на цени 5/21/2018 12:00:00 AM 15,30
Математички методи 5/19/2018 12:00:00 AM 13,30
Меѓународен менаџмент 5/21/2018 12:00:00 AM 11,30
Меѓународен финансиски менаџмент 5/17/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународна економија 5/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународно финансиско известување 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на е-бизнис 5/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на мал бизнис 5/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на перформанси
Менаџмент на промени 5/22/2018 12:00:00 AM 12,00
Менаџмент на ризик 5/29/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на човечки ресурси 5/28/2018 12:00:00 AM 11,30
Монетарна економија 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Мултилатерален трговски систем 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Мултилатерална трговска регулатива 5/23/2018 12:00:00 AM 9,00
Наука за менаџмент 5/19/2018 12:00:00 AM 13,30
Небанкарски финансиски институции 5/28/2018 12:00:00 AM 16,00
Односи со јавноста 5/21/2018 12:00:00 AM 13,30
Организациско однесување 5/18/2018 12:00:00 AM 11,30/13,30
Осигурување 5/19/2018 12:00:00 AM 11,30
Основи на е-бизнис 5/17/2018 12:00:00 AM 14,00
Планирање и развој на веб 5/22/2018 12:00:00 AM 12,00
Политика на технолошки развој 5/17/2018 12:00:00 AM 11,30
Претприемништво 5/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Применета економија 5/21/2018 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 5/17/2018 12:00:00 AM 9,00
Развој на економската мисла 5/28/2018 12:00:00 AM 9,00
Ревизија 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Сметководствени информациони системи 5/29/2018 12:00:00 AM 9,00
Сметководствени контролни системи 5/28/2018 12:00:00 AM 9,00
Сметководство на трошоци /Управувачко сметководство (деп. Менаџ.) 5/17/2018 12:00:00 AM 9,00
Статистика за бизнис и економија 5/22/2018 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски маркетинг 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Теорија на одлучување 5/28/2018 12:00:00 AM 11,30
Управување со системите 5/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Управувачко сметководство (деп. Сметков и рев.) 5/17/2018 12:00:00 AM 11,30
Финансиска економетрија 5/19/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 5/19/2018 12:00:00 AM 11,30
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 5/21/2018 12:00:00 AM 11,30