Мајско-јунска сесија, 2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 6/7/2018 12:00:00 AM
Анализа на временски серии 5/31/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 6/4/2018 12:00:00 AM
Англиски јазик 1 и 2 6/08/2018 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM
Банкарство 6/12/2018 12:00:00 AM
Вовед во економија на животната средина 6/18/2018 12:00:00 AM
Девизна политика 6/18/2018 12:00:00 AM
Деловна етика 6/5/2018 12:00:00 AM
Деловно комуницирање 6/12/2018 12:00:00 AM
Деловно планирање 6/18/2018 12:00:00 AM
Демографија 5/31/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 6/7/2018 12:00:00 AM
Државна регулација 6/4/2018 12:00:00 AM
Државно сметков. и сметк. на непроф. организации 6/1/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали/Маркетинг преку повеке канали 5/31/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 6/13/2018 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 6/6/2018 12:00:00 AM
Единствен пазар на ЕУ 6/13/2018 12:00:00 AM
Еколошки менаџмент 6/18/2018 12:00:00 AM
Економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 6/11/2018 12:00:00 AM
Економија на јавен сектор 5/30/2018 12:00:00 AM
Економија на работна сила 6/12/2018 12:00:00 AM
Економика на внатрешна трговија 6/20/2018 12:00:00 AM
Економика на претпријатие 6/13/2018 12:00:00 AM
Економска статистика 6/7/2018 12:00:00 AM
Економски развој 6/12/2018 12:00:00 AM
Економски системи и глобализација 6/8/2018 12:00:00 AM
Економско планирање 6/7/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачи/Оптимализ. на интернет опкруж. 5/31/2018 12:00:00 AM
ЕРП системи 6/5/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 6/11/2018 12:00:00 AM
Индустриска политика 5/30/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 6/11/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии 6/20/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 6/14/2018 12:00:00 AM
Квантитативни методи во финансии 6/5/2018 12:00:00 AM
Користење апликации преку интернет 6/18/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 6/18/2018 12:00:00 AM
Корпоративно финан. известување 6/19/2018 12:00:00 AM
Лични финансии 6/1/2018 12:00:00 AM
Логистика / Бизнис логистика 5/31/2018 12:00:00 AM
Локални финансии 6/1/2018 12:00:00 AM
Макроекономија 6/4/2018 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 6/6/2018 12:00:00 AM
Маркетинг комуникации 6/19/2018 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 6/13/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на трговски претпријатија 6/19/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 6/1/2018 12:00:00 AM
Маркетинг политика на цени 6/12/2018 12:00:00 AM
Математика за економисти 6/6/2018 12:00:00 AM
Математички методи 6/1/2018 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 6/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 6/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународни организации и интеграции 6/11/2018 12:00:00 AM
Меѓународни трговски трансакции 6/8/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 6/13/2018 12:00:00 AM
Меѓународно финансиско известување 5/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 6/13/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на Е-бизнис 6/11/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 6/19/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 6/8/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на промени 6/4/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 6/11/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 6/19/2018 12:00:00 AM
Методи на продажба 5/31/2018 12:00:00 AM
Микроекономија 5/31/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 6/11/2018 12:00:00 AM
Мултилатерален трговски систем 6/18/2018 12:00:00 AM
Мултилатерална трговска регулатива 6/5/2018 12:00:00 AM
Надворешна трговија 6/13/2018 12:00:00 AM
Наука за менаџмент 6/1/2018 12:00:00 AM
Небанкарски финансиски институции 6/5/2018 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 6/1/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 6/4/2018 12:00:00 AM
Општеств. богатство и национ. сметки 5/31/2018 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпр. 6/18/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 6/4/2018 12:00:00 AM
Осигурување 6/6/2018 12:00:00 AM
Основи на дигитална економија 6/5/2018 12:00:00 AM
Основи на Е-бизнис 6/20/2018 12:00:00 AM
Основи на економија 6/8/2018 12:00:00 AM
Основи на маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Основи на менаџмент 6/12/2018 12:00:00 AM
Основи на сметководство 6/11/2018 12:00:00 AM
Планирање и развој на веб 6/1/2018 12:00:00 AM
Политика на социјален развој 5/31/2018 12:00:00 AM
Политика на технолошки развој 6/5/2018 12:00:00 AM
Правни и етички аспекти на Интернет 6/19/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 6/6/2018 12:00:00 AM
Применета економија 6/13/2018 12:00:00 AM
Проект менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM
Производен менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM
Промоција 6/19/2018 12:00:00 AM
Развој на економската мисла 6/14/2018 12:00:00 AM
Ревизија 6/12/2018 12:00:00 AM
Регионална економија 6/18/2018 12:00:00 AM
Системска анализа на Е-бизнис vo 9,00h razl od web 5/30/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 6/5/2018 12:00:00 AM
Сметководствени контролни системи 6/19/2018 12:00:00 AM
Сметководство на јавен сектор 6/1/2018 12:00:00 AM
Сметководство на трошоци 5/30/2018 12:00:00 AM
Социологија 5/30/2018 12:00:00 AM
Статистика за бизнис и економија 6/14/2018 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитет 6/5/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 6/6/2018 12:00:00 AM
Теорија на одлучување 6/4/2018 12:00:00 AM
Теорија на организација 5/30/2018 12:00:00 AM
Трговско право 6/7/2018 12:00:00 AM
Управување со производот 6/18/2018 12:00:00 AM
Управување со системите 6/8/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 5/30/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 6/6/2018 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции 6/18/2018 12:00:00 AM
Финансиско сметководство 6/13/2018 12:00:00 AM
Фискален и монетарен систем на ЕУ 6/7/2018 12:00:00 AM
Хартии од вредност и портф. менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM