Мајско-јунска сесија, 2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 6/7/2018 12:00:00 AM 11,30
Анализа на временски серии 5/31/2018 12:00:00 AM 11,30
Анализа на финансиски извештаи 6/4/2018 12:00:00 AM 9,00
Англиски јазик 1 и 2 6/08/2018 12:00:00 AM 15,30
Банкарски менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM 13,30
Банкарство 6/12/2018 12:00:00 AM 11,30
Вовед во економија на животната средина / Еколошки менаџмент 6/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Девизна политика 6/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Деловна етика 6/5/2018 12:00:00 AM 11,30
Деловно комуницирање 6/12/2018 12:00:00 AM 14,00
Деловно планирање 6/18/2018 12:00:00 AM 14,00
Демографија 5/31/2018 12:00:00 AM 11,30
Директен маркетинг 6/7/2018 12:00:00 AM 9,00
Државна регулација 6/4/2018 12:00:00 AM 9,00
Државно сметков. и сметк. на непроф. организации 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис апликации преку интернет /Користење апликации преку интернет 6/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали/Маркетинг преку повеке канали 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис иновации 6/13/2018 12:00:00 AM 9,00
Европски економски интеграции 6/6/2018 12:00:00 AM 12,30
Единствен пазар на ЕУ 6/14/2018 12:00:00 AM 14,30
Економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Економија на инвестиции 6/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Економија на јавен сектор 5/30/2018 12:00:00 AM 11,30
Економија на работна сила 6/12/2018 12:00:00 AM 9,00
Економика на внатрешна трговија 6/20/2018 12:00:00 AM 11,30
Економика на претпријатие 6/13/2018 12:00:00 AM 14,00
Економска статистика 6/7/2018 12:00:00 AM 11,30
Економски развој 6/12/2018 12:00:00 AM 9,00
Економски системи и глобализација 6/8/2018 12:00:00 AM 11,30
Економско планирање 6/7/2018 12:00:00 AM 11,30
Е-менаџмент на односи со питрошувачи/ Оптимализација во интернет окружување 5/31/2018 9,00
ЕРП системи 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Инвестиционен менаџмент 6/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Индустриска политика 5/30/2018 12:00:00 AM 11,30
Интерна ревизија 6/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Интернет маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Информациони технологии 6/20/2018 12:00:00 AM 11,30
Јавни финансии 6/14/2018 12:00:00 AM 9,00
Квантитативни методи во финансии 6/5/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 6/18/2018 12:00:00 AM 14,00
Корпоративно финан. известување 6/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Лични финансии 6/6/2018 12:00:00 AM 12,30
Логистика / Бизнис логистика 5/31/2018 12:00:00 AM 11,30
Локални финансии 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Макроекономија 6/4/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг истражување 6/6/2018 12:00:00 AM 12,30
Маркетинг комуникации 6/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг менаџмент 6/13/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг на трговски претпријатија 6/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг на услужни дејности 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг политика на цени 6/12/2018 12:00:00 AM 14,00
Математика за економисти 6/6/2018 12:00:00 AM 9,00
Математички методи 6/1/2018 12:00:00 AM 11,30
Меѓународен маркетинг 6/12/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM 13,30
Меѓународен финансиски менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународна економија 6/12/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународни организации и интеграции 6/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународни трговски трансакции 6/8/2018 12:00:00 AM 11,30
Меѓународни финансии 6/13/2018 12:00:00 AM 9,00
Меѓународно финансиско известување 5/31/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент информациони системи 6/13/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на Е-бизнис 6/11/2018 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на мал бизнис 6/19/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на перформанси 6/8/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на промени 6/5/2018 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на ризик 6/11/2018 12:00:00 AM 14,00
Менаџмент на човечки ресурси 6/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Методи на продажба 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Микроекономија 5/31/2018 12:00:00 AM 12,30
Монетарна економија 6/11/2018 12:00:00 AM 11,30
Мултилатерален трговски систем 6/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Мултилатерална трговска регулатива 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Надворешна трговија 6/13/2018 12:00:00 AM 9,0
Наука за менаџмент 6/1/2018 12:00:00 AM 11,30
Небанкарски финансиски институции 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Однесување на потрошувачите 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Односи со јавноста 6/4/2018 12:00:00 AM 9,00
Општеств. богатство и национ. сметки 5/31/2018 12:00:00 AM 11,30
Организација на податоци во претпр./ Основи на интернет архитектура 6/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Организациско однесување 6/4/2018 12:00:00 AM 12,00
Осигурување 6/6/2018 12:00:00 AM 9,00
Основи на дигитална економија 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Основи на Е-бизнис 6/20/2018 12:00:00 AM 9,00
Основи на економија 6/8/2018 12:00:00 AM 9,00
Основи на маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Основи на менаџмент 6/12/2018 12:00:00 AM 11,30
Основи на сметководство 6/11/2018 12:00:00 AM 11,30
Планирање и развој на веб 6/1/2018 12:00:00 AM 11,30
Политика на социјален развој 6/1/2018 12:00:00 AM 11,30
Политика на технолошки развој 6/5/2018 12:00:00 AM 9,00
Претприемништво 6/6/2018 12:00:00 AM 12,30
Применета економија 6/13/2018 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM
Производен менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM 9,00
Промоција 6/19/2018 12:00:00 AM 9,00
Развој на економската мисла 6/14/2018 12:00:00 AM 14,30
Ревизија 6/12/2018 12:00:00 AM 9,00
Регионална економија 6/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Системска анализа на Е-бизнис 5/30/2018 12:00:00 AM 9,00
Сметководствени информациони системи 6/5/2018 12:00:00 AM 11,30
Сметководствени контролни системи 6/19/2018 12:00:00 AM 11,30
Сметководство на јавен сектор 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Сметководство на трошоци/Управувачко сметководство (деп. Мен, ФМ) 5/30/2018 12:00:00 AM 11,30
Социологија 5/30/2018 12:00:00 AM 11,30
Статистика за бизнис и економија 6/14/2018 12:00:00 AM 11,30
Статистичка контрола на квалитет 6/5/2018 12:00:00 AM 11,30
Стратегиски маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 6/6/2018 12:00:00 AM 12,30
Теорија на одлучување 6/12/2018 12:00:00 AM 14,00
Теорија на организација 5/30/2018 12:00:00 AM 9,00
Трговско право 6/7/2018 12:00:00 AM 9,00
Управување со производот 6/18/2018 12:00:00 AM 9,00
Управување со системите 6/8/2018 12:00:00 AM 9,00
Управувачко сметководство 5/30/2018 12:00:00 AM 9,00
Финансиска економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 6/6/2018 12:00:00 AM 9,00
Финансиски менаџмент 6/14/2018 12:00:00 AM 9,00
Финансиски пазари и институции 6/18/2018 12:00:00 AM 11,30
Финансиско сметководство 6/13/2018 12:00:00 AM 11,30
Фискален и монетарен систем на ЕУ 6/7/2018 12:00:00 AM 9,00
Хартии од вредност и портф. менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM 9,00