Втор циклус студии: Мајско-јунска сесија 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Анализа на финансиски извештаи 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Бази на податоци за бизнис 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Банкарски менаџмент 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Банкарство 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Банки и банкарски системи 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Бизнис етика во осигурувањето 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Бизнис информациски системи 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Глобални информациски структури 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Даночно сметководство 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Деловна етика 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Демографски методи 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Дигитална економија - 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Дизајнирање на бизнис процеси - Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Директен маркетинг 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Дистрибуција со методи на продажба 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Државна ревизија 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Е-бизнис иновации 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Е-бизнис модели во осигурувањето 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Е-Влада и е-управување Е-влада 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Европски економски интеграции 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Европски монетарен систем и монетарна унија 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Европско бизнис окружување 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Економии во транзиција 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Економија на инвестиции 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Економија на јавниот избор 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Економија на јавниот сектор 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Економија на менаџери 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Економски развој - теории и емпириски факти 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Екстерно известување 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Емпириски финансии 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
ЕРП-системи 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Избрани проблеми од микро и макро економија 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Инвестиционен менаџмент 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Инструменти на државна регулација 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Интерна Ревизија 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг апликации и алатки 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Информациони технологии во осигурувањето 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Испитување на измами 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Јавна администрација и јавна одговорност 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 1 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 2 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Јавно-приватно партнерство 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Користење апликации преку интернет 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно управување 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно управување и теорија на игри 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно финансиско известување 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Локален економски развој 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг истражување 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг менаџмент 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг на услуги 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Математичка статистика 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен бизнис и економски развој 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен маркетинг 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународна економија 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 1 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 2 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Меѓународните трговски и финансиски организации и економскиот развој 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент во осигурување 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент информациони системи 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на знаење 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на информациски технологии 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на мал бизнис 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на перформанси 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на промени 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на ризик 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на синџирот на снабдување 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на човечки ресурси 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Мерење на резултати 6/7/2018 12:00:00 AM 17,00
Методи на продажба 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Методологија на научно истражувачка работа 6/20/2018 12:00:00 AM 17,00
Модерни технологии за е-бизнис 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Монетарен систем и политика 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Монетарна анализа 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Монетарна економија 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Монетарна и фискална политика во ЕУ 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Мултиваријациона анализа 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Напредна економетрија 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Нови можности и претприемништво 6/13/2018 12:00:00 AM 17,00
Оданочување 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Однесување на потрошувачите 6/1/2018 12:00:00 AM 9,00
Односи со јавноста 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Оперативна стратегија 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Организација на податоци во претпријатие 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Организациско однесување 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Осигурување: Теорија и практика - Осигурување 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Политика на производот 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Политика на цени во маркетингот 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Портфолио менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Право и регулатива на ЕУ 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Претприемништво 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Принципи на маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Проектен менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Промоција 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Развој на професионални вештини за вработување 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Ревизија 5/31/2018 12:00:00 AM 17,00
Системска анализа и дизајн 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Сметководствени информациони системи и технологии 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Сметководствено-финансиски алатки за деловно одлучување во е-бизнисот 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Сметководство за државни и непрофитни организации 6/14/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи макроекономски концепции и политика 6/6/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи монетарни концепции 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи предизвици во управувањето со локалните јавни финансии 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи предизвици на менаџментот на човечките ресурси 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи тенденции во светското стопанство 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Современи финансиски аспекти во осигурувањето 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Статистика за бизнис во осигурување - Статистика во оригурување 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Статистичка контрола на квалитетот 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00
Странските директни инвестиции и економскиот развој- Странски директни инвестиции 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 6/18/2018 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент на е-бизнис 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6/12/2018 12:00:00 AM 17,00
Стратегиско сметководство на менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Теоретска економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Теорија на организација 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Технолошки развој и глобализацијата 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Управување во јавните претпријатија 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 5/30/2018 12:00:00 AM 17,00
Управување со промените 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Управување со ризиците во финансиските институции 6/1/2018 12:00:00 AM 17,00
Управувачко сметководство 5/30/2018 12:00:00 AM 9,00
Финансии на корпорации 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиска економетрија 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиска и актуарска математика 6/5/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиски и фискален систем 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиски менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари и институции 6/8/2018 12:00:00 AM 17,00
Финансиско известување во осигурителните компании 6/11/2018 12:00:00 AM 17,00
Човечките ресурси во јавниот сектор 6/19/2018 12:00:00 AM 17,00