Втор циклус студии: Мајско-јунска сесија 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 6/18/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 6/1/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 6/14/2018 12:00:00 AM
Бази на податоци за бизнис 6/8/2018 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 6/6/2018 12:00:00 AM
Банкарство 6/7/2018 12:00:00 AM
Банки и банкарски системи 6/13/2018 12:00:00 AM
Бизнис етика во осигурувањето 6/6/2018 12:00:00 AM
Бизнис информациски системи 6/4/2018 12:00:00 AM
Глобални информациски структури 6/14/2018 12:00:00 AM
Даночно сметководство 6/8/2018 12:00:00 AM
Деловна етика 6/14/2018 12:00:00 AM
Демографски методи 6/14/2018 12:00:00 AM
Дигитална економија - 6/19/2018 12:00:00 AM
Дизајнирање на бизнис процеси - Дизајнирање на бизнис процеси во е-бизнис 6/8/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 6/8/2018 12:00:00 AM
Дистрибуција со методи на продажба 5/31/2018 12:00:00 AM
Државна ревизија 6/4/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 6/12/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис модели во осигурувањето 6/14/2018 12:00:00 AM
Е-Влада и е-управување Е-влада 6/13/2018 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 6/7/2018 12:00:00 AM
Европски монетарен систем и монетарна унија 6/6/2018 12:00:00 AM
Европско бизнис окружување 6/5/2018 12:00:00 AM
Економии во транзиција 6/18/2018 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 6/7/2018 12:00:00 AM
Економија на јавниот избор 5/30/2018 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 5/30/2018 12:00:00 AM
Економија на менаџери 6/8/2018 12:00:00 AM
Економски развој - теории и емпириски факти 6/11/2018 12:00:00 AM
Екстерно известување 6/13/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 6/11/2018 12:00:00 AM
Емпириски финансии 6/14/2018 12:00:00 AM
ЕРП-системи 6/7/2018 12:00:00 AM
Избрани проблеми од микро и макро економија 6/7/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 5/31/2018 12:00:00 AM
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 6/18/2018 12:00:00 AM
Инструменти на државна регулација 6/7/2018 12:00:00 AM
Интерна Ревизија 6/7/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг апликации и алатки 6/13/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии во осигурувањето 6/18/2018 12:00:00 AM
Испитување на измами 6/14/2018 12:00:00 AM
Јавна администрација и јавна одговорност 5/30/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 6/14/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 1 5/30/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 2 6/14/2018 12:00:00 AM
Јавно-приватно партнерство 6/8/2018 12:00:00 AM
Користење апликации преку интернет 6/6/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 6/6/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување и теорија на игри 5/31/2018 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 6/18/2018 12:00:00 AM
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 6/8/2018 12:00:00 AM
Локален економски развој 6/18/2018 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 5/31/2018 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 6/8/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услуги 6/1/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 6/1/2018 12:00:00 AM
Математичка статистика 6/13/2018 12:00:00 AM
Меѓународен бизнис и економски развој 6/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 6/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 6/19/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 6/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 6/1/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 6/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1 6/7/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 2 6/13/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 6/5/2018 12:00:00 AM
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 5/30/2018 12:00:00 AM
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 6/6/2018 12:00:00 AM
Меѓународните трговски и финансиски организации и економскиот развој 6/5/2018 12:00:00 AM
Менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM
Менаџмент во осигурување 6/5/2018 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 6/4/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на знаење 6/13/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на информациски технологии 5/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 5/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 6/19/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на промени 6/19/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 6/11/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на синџирот на снабдување 6/18/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 6/13/2018 12:00:00 AM
Мерење на резултати 6/7/2018 12:00:00 AM
Методи на продажба 5/31/2018 12:00:00 AM
Методологија на научно истражувачка работа 6/20/2018 12:00:00 AM
Модерни технологии за е-бизнис 6/6/2018 12:00:00 AM
Монетарен систем и политика 6/12/2018 12:00:00 AM
Монетарна анализа 6/19/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 6/1/2018 12:00:00 AM
Монетарна и фискална политика во ЕУ 6/12/2018 12:00:00 AM
Мултиваријациона анализа 6/14/2018 12:00:00 AM
Напредна економетрија 6/18/2018 12:00:00 AM
Нови можности и претприемништво 6/13/2018 12:00:00 AM
Оданочување 6/14/2018 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 6/1/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 5/31/2018 12:00:00 AM
Оперативна стратегија 5/31/2018 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 6/6/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 6/8/2018 12:00:00 AM
Осигурување: Теорија и практика - Осигурување 5/30/2018 12:00:00 AM
Политика на производот 6/12/2018 12:00:00 AM
Политика на цени во маркетингот 6/12/2018 12:00:00 AM
Портфолио менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM
Право и регулатива на ЕУ 6/1/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 6/4/2018 12:00:00 AM
Принципи на маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Проектен менаџмент 6/5/2018 12:00:00 AM
Промоција 6/19/2018 12:00:00 AM
Развој на професионални вештини за вработување 6/11/2018 12:00:00 AM
Ревизија 5/31/2018 12:00:00 AM
Системска анализа и дизајн 6/18/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи и технологии 6/14/2018 12:00:00 AM
Сметководствено-финансиски алатки за деловно одлучување во е-бизнисот 6/18/2018 12:00:00 AM
Сметководство за државни и непрофитни организации 6/14/2018 12:00:00 AM
Современи макроекономски концепции и политика 6/6/2018 12:00:00 AM
Современи монетарни концепции 6/1/2018 12:00:00 AM
Современи предизвици во управувањето со локалните јавни финансии 6/8/2018 12:00:00 AM
Современи предизвици на менаџментот на човечките ресурси 6/1/2018 12:00:00 AM
Современи тенденции во светското стопанство 6/5/2018 12:00:00 AM
Современи финансиски аспекти во осигурувањето 6/4/2018 12:00:00 AM
Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ 6/8/2018 12:00:00 AM
Статистика за бизнис во осигурување - Статистика во оригурување 6/19/2018 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитетот 6/19/2018 12:00:00 AM
Странските директни инвестиции и економскиот развој- Странски директни инвестиции 6/18/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 5/31/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 6/18/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на е-бизнис 6/4/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6/12/2018 12:00:00 AM
Стратегиско сметководство на менаџмент 5/30/2018 12:00:00 AM
Теоретска економетрија 6/5/2018 12:00:00 AM
Теорија на организација 6/5/2018 12:00:00 AM
Технолошки развој и глобализацијата 6/8/2018 12:00:00 AM
Управување во јавните претпријатија 5/30/2018 12:00:00 AM
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 5/30/2018 12:00:00 AM
Управување со промените 6/4/2018 12:00:00 AM
Управување со ризиците во финансиските институции 6/1/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 5/30/2018 12:00:00 AM
Финансии на корпорации 6/04/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 6/11/2018 12:00:00 AM
Финансиска и актуарска математика 6/5/2018 12:00:00 AM
Финансиски и фискален систем 6/11/2018 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 6/4/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари 6/8/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции 6/8/2018 12:00:00 AM
Финансиско известување во осигурителните компании 6/11/2018 12:00:00 AM
Човечките ресурси во јавниот сектор 6/19/2018 12:00:00 AM