Прв циклус студии: Август-септемвриска сесија, 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 9/4/2018 12:00:00 AM
Анализа на временски серии 9/14/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 9/10/2018 12:00:00 AM
Англиски јазик I и II 9/7/2018 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 9/12/2018 12:00:00 AM
Банкарство 9/6/2018 12:00:00 AM
Бизнис логистика 9/14/2018 12:00:00 AM
Девизна политика 9/14/2018 12:00:00 AM
Деловна етика 9/13/2018 12:00:00 AM
Деловно комуницирање 9/11/2018 12:00:00 AM
Деловно планирање 9/12/2018 12:00:00 AM
Демографија 9/14/2018 12:00:00 AM
Директен маркетинг 9/11/2018 12:00:00 AM
Државна регулација 9/6/2018 12:00:00 AM
Државно сметков и смет на непрофитни организации 9/3/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис апликации во вртуелно окружување 9/5/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали 9/14/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 9/17/2018 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 8/30/2018 12:00:00 AM
Единствен пазар на ЕУ 9/17/2018 12:00:00 AM
Еколошки менаџмент 9/18/2018 12:00:00 AM
Економетрија 9/3/2018 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 9/7/2018 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 9/5/2018 12:00:00 AM
Економија на работна сила 9/14/2018 12:00:00 AM
Економика на внатрешна трговија 9/13/2018 12:00:00 AM
Економика на претпријатија 9/13/2018 12:00:00 AM
Економска статистика 9/3/2018 12:00:00 AM
Економски развој 9/12/2018 12:00:00 AM
Економски системи и глобализација 9/11/2018 12:00:00 AM
Економско планирање 9/4/2018 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 9/14/2018 12:00:00 AM
ЕРП системи /Менаџмент на е-бизнис II 8/31/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 9/7/2018 12:00:00 AM
Индустриска политика 9/5/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 9/18/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 8/31/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии 9/13/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 9/14/2018 12:00:00 AM
Квантитативни методи во финансии 9/12/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 9/18/2018 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 9/7/2018 12:00:00 AM
Лични финансии 9/10/2018 12:00:00 AM
Локални финансии 9/13/2018 12:00:00 AM
Макроекономија 9/6/2018 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 8/31/2018 12:00:00 AM
Маркетинг комуникации 9/4/2018 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 9/11/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на трговски претпријатија 9/4/2018 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 9/7/2018 12:00:00 AM
Маркетинг политика на цени 8/30/2018 12:00:00 AM
Математика за економисти 8/29/2018 12:00:00 AM
Математички методи 9/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 9/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 9/6/2018 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 9/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународна економија 9/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународни организации и интеграции 9/6/2018 12:00:00 AM
Меѓународни трговски трансакции 9/3/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 9/14/2018 12:00:00 AM
Меѓународно финансиско известување 8/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 9/5/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на е-бизнис 9/18/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 9/10/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 9/14/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 8/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 9/14/2018 12:00:00 AM
Методи на продажба 8/31/2018 12:00:00 AM
Микроекономија 8/30/2018 12:00:00 AM
Монетарна економија 9/12/2018 12:00:00 AM
Мултилатерален трговски систем 9/12/2018 12:00:00 AM
Мултилатерална трговска регулатива 9/13/2018 12:00:00 AM
Надворешна трговија 9/10/2018 12:00:00 AM
Наука за менаџмент 9/12/2018 12:00:00 AM
Небанкарски финансиски институции 9/18/2018 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 9/7/2018 12:00:00 AM
Односи со јавноста 9/14/2018 12:00:00 AM
Општествено богатство и национални сметки 8/30/2018 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 9/11/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 9/6/2018 12:00:00 AM
Осигурување 8/29/2018 12:00:00 AM
Основи на дигитална економија 8/31/2018 12:00:00 AM
Основи на е-бизнис 9/11/2018 12:00:00 AM
Основи на економијата 8/31/2018 12:00:00 AM
Основи на маркетинг 9/6/2018 12:00:00 AM
Основи на менаџмент 9/7/2018 12:00:00 AM
Основи на сметководство 9/5/2018 12:00:00 AM
Планирање и развој на веб 8/30/2018 12:00:00 AM
Политика на социјален развој 8/30/2018 12:00:00 AM
Политика на технолошки развој 9/14/2018 12:00:00 AM
Правни и етички аспекти на интернет 8/31/2018 12:00:00 AM
Претприемништво 9/12/2018 12:00:00 AM
Применета економија 9/17/2018 12:00:00 AM
Проектен менаџмент 9/4/2018 12:00:00 AM
Производен менаџмент 9/14/2018 12:00:00 AM
Промоција 9/5/2018 12:00:00 AM
Развој на економската мисла 9/3/2018 12:00:00 AM
Ревизија 9/12/2018 12:00:00 AM
Регионална економија 9/14/2018 12:00:00 AM
Системска анализа на Е-бизнис 9/10/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 9/13/2018 12:00:00 AM
Сметководствени контролни системи 9/7/2018 12:00:00 AM
Сметководство на јавниот сектор 9/3/2018 12:00:00 AM
Сметководство на трошоци 9/4/2018 12:00:00 AM
Социологија 9/12/2018 12:00:00 AM
Статистика за бизнис и економиja 9/17/2018 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитет 9/3/2018 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 9/6/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 9/5/2018 12:00:00 AM
Теорија на одлучување 9/11/2018 12:00:00 AM
Теорија на организација 9/14/2018 12:00:00 AM
Трговско право 9/3/2018 12:00:00 AM
Управување со производот 9/13/2018 12:00:00 AM
Управување со промени 9/13/2018 12:00:00 AM
Управување со системите 8/31/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 9/4/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 9/3/2018 12:00:00 AM
Финансиска математика 8/29/2018 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 9/4/2018 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции 9/3/2018 12:00:00 AM
Финансиско сметководство 8/30/2018 12:00:00 AM
Фискален и монетарен систем на ЕУ 9/7/2018 12:00:00 AM
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 9/17/2018 12:00:00 AM