Прв циклус студии: Август-септемвриска сесија, 2017/2018Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 9/4/2018 9,00
Анализа на временски серии 9/14/2018 11,30
Анализа на финансиски извештаи 9/10/2018 9,00
Англиски јазик I и II 9/7/2018 14,00
Банкарски менаџмент 9/12/2018 11,30
Банкарство 9/6/2018 13,30
Бизнис логистика 9/14/2018 9,00
Вовед во економија на животна средина/Еколошки менаџмент 9/18/2018 11,30
Девизна политика 9/14/2018 11,30
Деловна етика 9/13/2018 13,30
Деловно комуницирање 9/11/2018 11,30
Деловно планирање 9/12/2018 11,30
Демографија 9/14/2018 11,30
Директен маркетинг 9/11/2018 11,30
Државна регулација 9/6/2018 9,00
Државно сметков и смет на непрофитни организации 9/3/2018 9,00
Е-бизнис апликации во вртуелно окружување 8/30/2018 11,30
Е-бизнис дистрибутивни канали 9/14/2018 9,00
Е-бизнис иновации 9/17/2018 12,00
Европски економски интеграции 8/30/2018 9,00
Единствен пазар на ЕУ 9/17/2018 12,00
Економетрија 9/3/2018 9,00
Економија на инвестиции 9/7/2018 9,00
Економија на јавниот сектор 9/5/2018 11,30
Економија на работна сила 9/14/2018 11,30
Економика на внатрешна трговија 9/13/2018 11,30
Економика на претпријатија 9/13/2018 11,30
Економска статистика 9/3/2018 9,00
Економски развој 9/12/2018 9,00
Економски системи и глобализација 9/11/2018 9,00
Економско планирање 9/4/2018 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 9/14/2018 9,00
ЕРП системи 8/31/2018 11,30
Инвестиционен менаџмент 9/7/2018 9,00
Индустриска политика 9/5/2018 11,30
Интерна ревизија 9/18/2018 9,00
Интернет маркетинг 9/03/2018 11,30
Информациони технологии 9/13/2018 9,00
Јавни финансии 9/14/2018 9,00
Квантитативни методи во финансии 9/12/2018
Корпоративно управување 9/18/2018 11,30
Корпоративно финансиско известување 9/7/2018 14,00
Лични финансии 9/10/2018 9,00
Локални финансии 9/13/2018 9,00
Макроекономија 9/6/2018 9,00
Маркетинг истражување 8/31/2018 11,30
Маркетинг комуникации 9/5/2018 9,00
Маркетинг менаџмент 9/11/2018 11,30
Маркетинг на трговски претпријатија 9/5/2018 9,00
Маркетинг на услужни дејности 9/7/2018 9,00
Маркетинг политика на цени 8/30/2018 11,30
Математика за економисти 8/29/2018 9,00
Математички методи 9/12/2018 9,00
Меѓународен маркетинг 9/4/2018 11,30
Меѓународен менаџмент 9/6/2018 13,30
Меѓународен финансиски менаџмент 9/4/2018 9,00
Меѓународна економија 9/12/2018 11,30
Меѓународни организации и интеграции 9/6/2018 13,30
Меѓународни трговски трансакции 9/3/2018 9,00
Меѓународни финансии 9/14/2018 9,00
Меѓународно финансиско известување 8/31/2018 11,30
Менаџмент информациони системи 9/10/2018 13,30
Менаџмент на е-бизнис 9/18/2018 9,00
Менаџмент на мал бизнис 9/10/2018 9,00
Менаџмент на перформанси 9/14/2018 9,00
Менаџмент на промени/ Управување со промени 9/13/2018 13,30
Менаџмент на ризик 8/31/2018 13,30
Менаџмент на човечки ресурси 9/14/2018 9,00
Методи на продажба 9/03/2018 11,30
Микроекономија 8/30/2018 11,30
Монетарна економија 9/12/2018 11,30
Мултилатерален трговски систем 9/12/2018 9,00
Мултилатерална трговска регулатива 9/13/2018 9,00
Надворешна трговија 9/10/2018 11,30
Наука за менаџмент 9/12/2018 9,00
Небанкарски финансиски институции 9/18/2018 9,00
Однесување на потрошувачите 9/7/2018 9,00
Односи со јавноста 9/14/2018 11,30
Општествено богатство и национални сметки 8/30/2018 9,00
Организација на податоци во претпријатие 9/11/2018 9,00
Организациско однесување 9/6/2018 11,30
Осигурување 8/29/2018 9,00
Основи на дигитална економија 8/31/2018 11,30
Основи на е-бизнис 9/11/2018 9,00
Основи на економијата 8/31/2018 9,00
Основи на маркетинг 9/6/2018 9,00
Основи на менаџмент 9/7/2018 11,30
Основи на сметководство 9/5/2018 9,00
Планирање и развој на веб 8/30/2018 11,30
Политика на социјален развој 8/30/2018 9,00
Политика на технолошки развој 9/14/2018 11,30
Правни и етички аспекти на интернет 8/31/2018
Претприемништво 9/12/2018 11,30
Применета економија 9/17/2018 12,00
Проектен менаџмент 9/4/2018 9,00
Производен менаџмент 9/14/2018 11,30
Промоција 9/5/2018 9,00
Развој на економската мисла 9/3/2018 11,30
Ревизија 9/12/2018 9,00
Регионална економија 9/14/2018 11,30
Системска анализа на Е-бизнис 9/10/2018 11,30
Сметководствени информациони системи 9/13/2018 11,30
Сметководствени контролни системи 9/7/2018 14,00
Сметководство на јавниот сектор 9/3/2018 11,30
Сметководство на трошоци / Управув.с-во (деп ФМ и Мен) 9/4/2018 11,30
Социологија 9/5/2018 11,30
Статистика за бизнис и економиja 9/17/2018 9,00
Статистичка контрола на квалитет 9/3/2018 9,00
Стратегиски маркетинг 9/6/2018 9,00
Стратегиски менаџмент 9/5/2018 11,30
Теорија на одлучување 9/11/2018 11,30
Теорија на организација 9/14/2018 11,30
Трговско право 9/3/2018 9,00
Управување со производот 9/13/2018 9,00
Управување со системите 8/31/2018 9,00
Управувачко сметководство (деп.СиР) 9/4/2018 14,00
Финансиска економетрија 9/3/2018 9,00
Финансиска математика 8/29/2018 9,00
Финансиски менаџмент 9/4/2018 9,00
Финансиски пазари и институции 9/3/2018 11,30
Финансиско сметководство 8/30/2018 9,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 9/7/2018 11,30
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 9/17/2018 12,00